Reactie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State op wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Reactie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.