Artikel 12-gemeenten (2021-2024)

Het volgende overzicht bevat het aantal gemeenten dat in de jaren 2021 tot en met 2024 een beroep doet of heeft gedaan op een aanvullende uitkering en het bedrag van de verstrekte aanvullende uitkeringen (x € 1.000).

2021**

2022

2023

2024

Aantal gemeenten

2

Artikel 12-uitkering

20.402

*Het betreft allemaal ramingen.

Vervolgens worden in de onderstaande tabel de artikel 12-gemeenten die in 2021 tot en met 2024 een aanvullende uitkering hebben aangevraagd (dan wel toegekend gekregen) nader uitgewerkt. De rapporten kunt u downloaden door op het rapport te klikken.

Gemeente

2022

2023

2024

Vlissingen
Lelystad

Deze gemeente ontvangt sinds 1987 de zogenaamde ICL-bijdrage via artikel 12 als compensatie voor de extra kosten voor de door het Rijk gekozen fysieke structuur van Lelystad (ruime opzet) én achterblijvend inwoneraantal. Hierdoor valt Lelystad niet onder het gebruikelijke artikel 12-regime dat wordt gekenmerkt door een gezondmakingsproces. De ICL-bijdrage is in opdracht van de minister van BZK geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een inspectierapport. Zie naar aanleiding daarvan: reactie gemeente Lelystadreactie provincie Flevoland en advies Raad voor het Openbaar Bestuur, Besluit ICL-bijdrage Lelystad en Toelichting besluit ICL-bijlage Lelystad.