Evaluatie subsidieregeling CAOP 2014-2018

In de Subsidieregeling Stichting CAOP 2015 is opgenomen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een evaluatie uitvoert die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten. De evaluatie voorziet hierin voor de periode 2014 tot en met 2018. De Algemene wet bestuursrecht heeft als uitgangspunt dat subsidies die op een wettelijk voorschrift berusten ten minste eens in de vijf jaar worden geëvalueerd.