Beleidsdoorlichting artikel 8 Oudedagsvoorziening

Deze beleidsdoorlichting geeft antwoord op de vraag of het gevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is. De hoofdvraag van de beleidsdoorlichting is:
In hoeverre wordt met het gevoerde beleid bereikt dat armoede onder AOW-gerechtigden wordt voorkomen en AOW’ers niet met een grote
inkomensachteruitgang worden geconfronteerd na pensionering? In hoeverre worden deze doelen op efficiënte wijze bereikt? Welke effecten
hebben de beleidswijzigingen op artikel 8 in de periode 2013-2017 gehad op de inkomenspositie en arbeidsparticipatie van ouderen?