Staat van Transitie - dynamiek in mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie

In 2017 is de staat van transitie door DRIFT geschetst. Het denken over transities is binnen het ministerie IenW ingedaald. Nu, drie jaar later heeft DRIFT in opdracht van ministerie IenW een actualisatie van drie transities gemaakt te weten circulaire economie, groene mobiliteit en klimaatadaptatie.

Aan de hand van x-curve is de transitiedynamiek van deze drie transities in kaart gebracht, met aandacht voor patronen van opbouw én afbraak. Bij circulaire economie is meer versnelling te zien en voorzichtige tekenen van het aaneenschakelen van elementen naar een groter geheel. Tegenover de voortdurende dominantie van optimaliseren staan kleine, maar toenemende signalen van afbraak(beleid). Bij klimaatadaptatie is er meer ruimte ontstaan voor een radicalere visie, en een toenemende druk op de huidige beleidscultuur. Voor de mobiliteitstransitie is een toename van alternatieven te zien in zowel schaal als diversiteit en een beweging van versnelling naar het aaneenschakelen van elementen naar een groter geheel, maar blijft individuele automobiliteit de dominante vervoersvorm. Kortom, bij alle drie domeinen is sprake van toegenomen transitiedynamiek, maar de echte transformatieve veranderingen moeten nog plaatsvinden.