Morfologische uitgangspunten Vaarweg Ameland

Achtergronddocument bij de lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland 2030. De notitie beschrijft de toekomstige situatie in 2030 als het beleid en het beheer hetzelfde blijven.