Oplossingsrichtingen t.b.v. het beleggen van kleine kans, groot gevolg-risico's binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen te voorkomen, worden de komende dertig jaar verschillende dijken, sluizen en gemalen aangepakt. Waterschappen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidieregeling HWBP is in 2019 geëvalueerd. Een van de verbeterpunten was te verkennen hoe om te gaan met risico’s die zich nauwelijks voordoen, maar áls ze zich voordoen een grote impact hebben. Het adviesbureau adviseert dit soort risico’s op programmaniveau op te vangen. Hiermee wordt het een verantwoordelijkheid van rijk en alle waterschappen, in plaats van slechts één waterschap.