Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

Uitvoering van deze evaluatie heeft in 2022 plaatsgevonden.

De volgende 3 onderzoeksvragen zijn meegegeven aan de onderzoekers:

  1. Hoe is het beheerconstruct qua organisatie en governance oorspronkelijk bedacht? Doet het wat het moet doen en zijn de afspraken nog valide?
  2. Hoe pakken deze afspraken van het beheerconstruct bij de verschillende partijen uit in de huidige praktijk?
  3. Wat kunnen we in de toekomst aan afspraken vastleggen om een eventuele kloof tussen punt 1 en 2 te dichten en welke concrete aanpassingen zijn nodig?

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een deskstudy en het afnemen van diepte-interviews.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt in gesprekken over de toekomstige organisatie, sturing en governance van het DSO.