Toespraak minister-president Rutte bij Nationale Klimaattop

Toespraak van minister-president Rutte bij de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Dames en heren,

Bijna een jaar geleden, op 30 november 2015, was ik in Parijs. Ik was daar samen met 151 regeringsleiders en 40.000 deelnemers uit 195 landen.  We waren daar om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Om het smelten van de poolkappen te stoppen. En om te voorkomen dat miljoenen mensen op de vlucht moeten, omdat hun land geteisterd wordt door overstromingen of schaarste.

Er hing in Parijs urgentie in de lucht. Er was een breed gedeeld gevoel dat de tijd van afwachten is verstreken en de tijd van actie is aangebroken. En met resultaat: er is in Parijs een klimaatakkoord afgesloten met meer ambitie dan velen van ons hadden durven hopen of dromen. Met de ratificatie van het akkoord door een grote groep landen, kan het al op 4 november in werking treden. Dat is opvallend snel en een demonstratie van hoe serieus landen wereldwijd dit akkoord nemen.

Vandaag komt het er op aan om die ambitie van Parijs naar Nederland te brengen. We gaan er ook hier alles aan doen om ruim onder de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Dat betekent dat de reductie van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 % moet worden teruggebracht in vergelijking met 1990. Om dat te halen moet er nog heel veel gebeuren. Er is werk aan de winkel.

De aanpak van klimaatverandering is een opgave die alle sectoren van de samenleving raakt: landbouw, de energiesector, de industrie, transport en mobiliteit. En ik heb er alle vertrouwen in dat we die opgave aankunnen, als we bereid zijn om samen te werken. Het halen van de klimaatdoelen vraagt inspanning van iedereen. Van het individu, het bedrijfsleven, van NGO’s, gemeentes, provincies en het Rijk.

We beginnen gelukkig niet bij nul. De ambities uit Parijs worden breed gedragen door de Nederlandse samenleving. Consumenten willen in toenemende mate verantwoorde en groene producten. Het Nederlandse bedrijfsleven is een belangrijke stuwende kracht in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Kennisinstellingen komen met innovaties voor een slimmere en schonere toekomst. En ook lagere overheden en de rijksoverheid zetten zich hier voortdurend voor in: bijvoorbeeld met het SER Energieakkoord, waarin we met alle partners werken aan energiebesparing en het gebruik van veel meer hernieuwbare energie.

Die brede coalitie maakt Nederland uniek. Dat zien we ook vandaag in de Van Nellefabriek, waar Shell en Greenpeace, VNO-NCW, het Havenbedrijf en de burgemeester van Rotterdam bij elkaar aan tafel zitten.

We zijn hier vandaag voor onszelf, voor onze planeet en voor de volgende generaties. Maar we zijn hier ook voor onze economie. Zoals een slimme jongen bij de kinderklimaattop vorig jaar zei: 'Ga je niet voor het milieu, ga dan voor het geld. Je bent echt goedkoper uit met een Dopper of een beker dan met alleen maar drinkpakjes.'

Die jongen begrijpt het. Milieubewustzijn leidt tot kostenvermindering én is goed voor onze planeet. Dubbel winst dus, zoals zo vaak bij duurzaam en verantwoord leven en ondernemen.

Ik ben er trots op dat veel Nederlandse bedrijven vooroplopen in de aanpak van klimaatverandering. Denk eens terug aan het eerste klimaatverdrag van Kyoto uit 1997. Toen stond het bedrijfsleven op de rem, in Parijs was het bedrijfsleven een drijvende kracht. Dat biedt vertrouwen voor de wereld van 2050.

Dames en heren, een andere niet te onderschatten drijvende kracht is natuurlijk Sharon Dijksma, initiatiefneemster van deze Klimaattop. Ik was er die eerste dag bij in Parijs, maar zij heeft daarna 2 weken lang onderhandeld, terwijl ze nog maar een paar weken in functie was. Daarmee heeft ze het voorwerk van haar voorganger Wilma Mansveld uitstekend afgemaakt. Ik geef haar graag zo het woord.

Maar eerst wil ik u allen vragen de vastberadenheid, gedrevenheid en eensgezindheid van Parijs vandaag tot de uwe te maken. Alleen als we allemaal samenwerken en ieders denkkracht ten volle benutten kunnen we de ambities waarmaken. Het is tijd voor actie. Voor onszelf, voor onze economie, voor onze toekomst. Vandaag is de slogan: Bring Paris Home. Parijs ligt vandaag aan de Maas.

Dank u wel.