Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren

De bekendmaking van de lijst met inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven), waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op basis van de rapportage bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer en de beoordeling van de luchtkwaliteit bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van een of meer van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10).