Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren december 2015

Op deze lijsten zijn inrichtingen opgenomen, waarvoor bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10).