Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren december 2017

Op de lijst zijn inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven) opgenomen, waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10). De maatgevende grenswaarde voor PM10 is de 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m3, die maximaal 35 dagen per kalenderjaar mag worden overschreden.