Persconferentie na ministerraad 9 november 2018

Minister-president Rutte gaat in de persconferentie na afloop van de ministerraad in op de uitvoering van verschillende afspraken uit het regeerakkoord: de herziening van het stelsel voor rechtsbijstand, de uitbreiding van de mogelijkheden om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en de Defensie Cyber Strategie die is vastgesteld.

Persconferentie na ministerraad 9 november 2018

Minister-president Rutte:
Goedemiddag. Vandaag in de ministerraad weer een aantal zaken besproken. Laat ik er een paar dingen uitlichten die ook met het uitvoeren van het regeerakkoord te maken hebben.  Ten eerste hebben we gesproken over rechtsbijstand. Daar staat een en ander over in het regeerakkoord dat het stelsel wordt herzien en aan die afspraak daar geven we vandaag invulling aan met de besluiten die we genomen hebben. Dat is ook nodig omdat dat hele stelsel van rechtsbijstand op dit moment kraakt in zijn voegen. Zo is beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand de afgelopen 17 jaar met ruim 40 procent gestegen maar blijken de hogere uitgaven er niet toe te leiden dat problemen vaker of beter worden opgelost.  Dus er moet iets gebeuren. Het nieuwe stelsel is er op gericht geschillen in een vroeg stadium op te lossen. Dus voordat ze gaan escaleren. Mensen worden daarbij geholpen en gestimuleerd om het probleem zelf op te lossen door voorzieningen voor zelfhulp, informatie en advies. Daarbij wordt ook rekening gehouden met mensen die dat niet zomaar zelf kunnen. De oplossing moet centraal staan en niet de procedure. Het systeem, op die manier, gaat passende hulp bieden voor iedereen. Met eigen verantwoordelijkheid waar het kan en juridische bijstand waar dat moet. Dit is zo’n uitgebreide herziening en ingewikkeld dat ik minister Dekker heb gevraagd apart in een aparte bijeenkomst daarover bij te lichten dus graag geen vragen.

Iemand uit de zaal:
Kunnen we niet beloven.

Minister-president Rutte:
Daar was ik al bang voor. De ministerraad heeft vandaag ook ingestemd met de uitbreiding van de mogelijkheden van gemeenten, provincies en Rijk om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het wordt daardoor voor overheden onder andere mogelijk onderzoek te doen naar de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon die bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie aanvraagt, een vastgoedtransactie met de overheid aangaat of intekent op een overheidsopdracht. Dat is belangrijk want zo weten we dan weer beter te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten onbewust zou faciliteren. 

Het laatste punt wat ik wil noemen is de Defensie cyber-strategie die we vandaag hebben vastgesteld. In het belang van dit onderwerp staat denk ik voor iedereen, ook gezien de recente incidenten op het gebied van digitale veiligheid, als een paal boven water. De strategie gaat in op de noodzaak van versterking van onze digitale weerbaarheid en van een geloofwaardige digitale afschrikking. Daarom investeren we de komende jaren onder andere in cyber-mission teams en worden cyberactiviteiten en capaciteiten meegenomen bij de planning van elke militaire missie. Dat het een integraal onderdeel is van die militaire missies. Minister Bijleveld zal volgende week de strategie naar de Kamer sturen en zal het stuk dan ook inhoudelijk toelichten.