Animatie IMVO

In 2020 evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). IMVO betekent dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland rekening  houden met bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu.

Animatie IMVO

We verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Ondanks de goede intenties van de meeste bedrijven, kunnen sommige hulp gebruiken als ze misstanden in hun keten tegenkomen.

Nederlandse bedrijven die dat wél weten en zich aan de normen houden, kunnen zich onderscheiden omdat zij een verantwoord product kunnen aanbieden.

Soms ervaren deze bedrijven een nadeel, omdat concurrenten het niet zo nauw nemen met productieomstandigheden.

Gelukkig krijgt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen –IMVO- steeds meer aandacht, maar dat is nog niet genoeg om misstanden zoals uitbuiting, kinderarbeid of milieuschade te voorkomen. 

Als Ministerie van Buitenlandse Zaken evalueren wij het bestaande IMVO-beleid en bekijken we of er aanvullende, of dwingende maatregelen nodig zijn. 

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO-convenanten, zijn bedrijven samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen, de afgelopen jaren aan de slag gegaan om de negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu structureel aan te pakken en te verbeteren.

Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die waardevol is bij de evaluatie en de mogelijke vernieuwing van het beleid.

Ook kijken we naar de manier waarop andere landen omgaan met IMVO en wordt er gekeken naar mogelijkheden en obstakels die bedrijven ervaren bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.     

We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in een voorstel voor nieuw beleid.

EXTRA ZIN: We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in voorstellen voor nieuw beleid.

Daarin wordt ook de uitwerking van de al aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid meegenomen.

Wat vragen we van jou? Jij kent jouw werkveld het beste, dus jouw stem is onmisbaar.

We nodigen je uit om mee te denken over maatregelen die verschil kunnen maken voor mens en milieu, en ook uitvoerbaar zijn. 

Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Hoe kan het beter? Laten we deze kennis en ideeën met elkaar delen.

Zo gaan we samen zorgen voor slimme, duidelijke en breed gedragen maatregelen, waarmee we onze verantwoordelijkheid voor de productieketen van Nederlandse bedrijven nemen en op een verantwoorde manier internationaal kunnen ondernemen.