Besluit Wob-verzoek over MER actualisaties welke verband houdt met de Structuurvisie Buisleidingen (SVB)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek over MER actualisaties welke verband houdt met de Structuurvisie Buisleidingen (SVB).