Beslissing op Wob-verzoek inzake gebruikmaking van de discretionaire bevoegheid in een indivuele zaak

Op 5 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een tweetal besluiten genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze besluiten worden documenten ten aanzien van de gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid voor twee minderjarigen gedeeltelijk openbaar gemaakt.