Openstelling internetconsultatie nieuwe systematiek diergezondheidsheffingen

Van 12 februari tot 12 maart 2016 kunnen belanghebbenden reageren op een wetsvoorstel waarin het heffingenstelsel voor de diergezondheidsheffing is gewijzigd.

Het uitgangspunt van het nieuwe heffingenstelsel is dat het Diergezondheidsfonds (DGF) gevuld blijft worden vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, vanuit bijdragen van de Europese Unie én vanuit de heffingsbijdragen van het betrokken bedrijfsleven. Het doel van de diergezondheidsheffing is om een zo goed mogelijke afstemming tussen de uitgaven van het Diergezondheidsfonds en de opbrengst van de heffingen te bereiken.

Heffingen

De bijdragen van de sectoren worden, net zoals afgelopen 15 jaar, door middel van heffingen geïnd. Tot 1 januari 2015 werd met de productschapsheffing de bijdrage van de sector voor het DGF bijeen gebracht. Met de voorgestelde aanpassingen in de systematiek kan sneller worden ingespeeld op fluctuaties in de uitgaven van het DGF als gevolg van kostenwijzigingen of dierziekte uitbraken.
Met het nieuwe systeem kan het tarief elk kalenderjaar worden gewijzigd. Uitgaven worden volledig en zo snel mogelijk in de nieuwe tarieven verwerkt, tot aan de plafondbedragen die gelden voor de periode van vijf jaar waarin de uitgaven zijn gedaan. Tevens wordt in het nieuwe tarief ook rekening gehouden met de opbouw van een crisisreserve per diersoort. Als de uitgaven achteraf hoger blijken te zijn dan de heffingsopbrengsten in dat jaar, kunnen deze uitgaven uit de opgebouwde crisisreserve gefinancierd worden en schiet de minister van Economische Zaken de rest voor. Deze voorgeschoten kosten en aanvullingen van de reserves worden zo spoedig mogelijk, maar binnen drie jaar, verwerkt in de nieuwe heffingstarieven. Als deze kosten heel hoog zijn kan dit gespreid over een periode van 8 jaar in de tarieven verwerkt worden.

Plafondbedrag

Het plafondbedrag wordt zodanig vastgesteld dat er een redelijk evenwicht is tussen de maximale bijdrage van de sectoren en het risico op een uitbraak. Bij de vaststelling van het plafondbedrag wordt namelijk rekening gehouden met het risico op uitbraken van dierziekten in een bepaalde sector en met de financiële draagkracht van die sector.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Het nieuwe heffingenstelsel zal in eerste instantie binnen het kader van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) worden gerealiseerd. Tegelijkertijd voorziet het wetsvoorstel in een wijziging van de Wet dieren, waarbij het nieuwe heffingenstelsel in die wet wordt opgenomen. Deze tweeledige wijziging is gemaakt zodat te zijner tijd, bij het vervallen van de Gwwd, het heffingenstelsel onder de Wet dieren naadloos kan worden voortgezet.