Herbezinning mestbeleid

Op 22 december 2017 heeft de minister aangekondigd de komende periode te benutten voor een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving. De herbezinning moet uitdrukkelijk in dialoog met partijen uit de samenleving plaatsvinden en in een interactief proces.

Het Nederlandse mestbeleid bestaat uit een stelsel van wet-regelgeving met als doel het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water in Nederland. De aangekondigde herbezinning speelt zich af in een omgeving die in beweging is. Het biedt een kans om in beeld te brengen of het huidige mestbeleid deze ontwikkeling voldoende ondersteunt en waar dit niet zo is, daarop bij te sturen. De herbezinning speelt zich af binnen een aantal kaders:

  • De LNV-visie: Het toekomstige mestbeleid zal bij moeten dragen aan het realiseren van kringlooplandbouw in Nederland.
  • Verbeteren waterkwaliteit: Het mestbeleid is bedoeld om de benutting van meststoffen te verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert.
  • EU-regelgeving: Naast bovengenoemd doel voor de waterkwaliteit bevat de Nitraatrichtlijn een aantal concrete zaken die in het mestbeleid moeten worden verankerd. Dit betreft bijvoorbeeld gebruiksnormen en het bevorderen van goede landbouwpraktijken. Naast de Nitraatrichtlijn zijn ook de doelen van de Kaderrichtlijn Water van belang.
  • Verminderen fraudeprikkels: De voordelen van niet-naleving van de mestregelgeving kunnen voor individuele ondernemers groot zijn. Er is dus een financiële prikkel om te frauderen. Een herzien mestbeleid moet zo min mogelijk fraudeprikkels bevatten.
  • Handhaafbaarheid: Een nieuw mestbeleid moet goed handhaafbaar zijn, zodat naleving wordt bevorderd en overtredingen effectief kunnen worden aangepakt.
  • Regeldruk: Zowel ondernemers als de overheid worden op dit moment geconfronteerd met hoge lasten. Een nieuw mestbeleid mag niet leiden tot hogere administratieve lasten of uitvoeringslasten.

Aanpak

Een herbezinning betekent dat er ruimte is om verschillende ideeën voor verbetering te verkennen. Met boeren, ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven, sectorpartijen, regionale overheden en andere organisaties.

Alleen door alle kennis bij elkaar te brengen vanuit verschillende disciplines en met elkaar de dialoog aan te gaan, kunnen vernieuwende oplossingen naar boven komen. Op basis van deze uitwisseling kunnen, binnen de gestelde kaders, bouwstenen voor het nieuwe mestbeleid opgesteld worden.

Meedoen?

Deze dialoog is gestart met een landelijke bijeenkomst op woensdag 12 december in de Fokker Terminal in Den Haag. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een aantal regiobijeenkomsten in de eerste maanden van 2019.

  • Wilt u meedoen aan de regiobijeenkomsten? Bekijk de regiobijeenkomsten of meld u aan via rijksoverheid.nl
  • Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan via mailadres herbezinningmestbeleid@minez.nl