Other languages

Information from the Dutch government is available in several languages.

English

The Government of the Netherlands and its 11 ministries communicate with the Dutch speaking public via 1 single Dutch language website: www.rijksoverheid.nl.

The Government and its ministries communicate with the non-Dutch speaking international and domestic public via 1 single English language website: www.government.nl. The Ministry of Defence maintains an English language website on the Dutch armed forces.

Several ministries maintain limited foreign language websites.

Papiamentu

Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino

E ophetivonan di Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino ta inkluí garantisá un gobièrnu efektivo i efisiente, fomentá órden públiko i seguridat i provee un maneho sentralisá di e kuerponan di polis di e paisnan, garantisando un gobièrnu efektivo i efisiente i kordinando koperashon ku Aruba i Antia Hulandes.

Papiamento

Ministerio di Asunto Interno i Relacion den Reino

E obhetivonan di Ministerio di Asunto Interno y Relacion den Reino ta inclui garantisa un gobierno efectivo y eficiente, fomenta orden publico y siguridad y provee un maneho centralisa di e cuerponan di polis di e paisnan, garantisando un gobierno efectivo y eficiente y coordinando cooperacion cu Aruba y Antiya Hulandes.

Polski

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia

Do zadań Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) należy: stwarzanie możliwości zatrudnienia oraz wspieranie nowoczesnych stosunków przemysłowych i aktywowanie systemu zabezpieczenia społecznego, a przy tym realizowanie powyższych celów poprzez rozwój wykonalnej polityki, która może być monitorowana.

De Rijksoverheid. Voor Nederland