Wob-verzoek indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een ieder mag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  2. het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, en
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst het ministerie de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties. 
 

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

Voor een voortvarende behandeling van Wob-verzoeken wordt geadviseerd het Wob-verzoek per post rechtstreeks te richten aan de Wob-eenheid van het ministerie van BZK. Het adres is:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
afdeling Juridisch Adviseur - Wob-verzoeken
Postbus 20011
2500 EA Den Haag