Besluit Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van
Defensie van 25 april 2018, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Wiv 2017 (Beleidsregels Wiv 2017).