Brief aan de Tweede Kamer over aanbieding Staat van het bestuur 2010

Hierbij biedt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer het trendrapport ‘Staat van het bestuur 2010’ aan. Dit is een tweejaarlijks trendrapport waarin feiten en cijfers staan over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur. 

Net als in 2006 en 2008 hebben de gegevens betrekking op gemeenten en provincies. Voor het eerst zijn nu ook de waterschappen opgenomen. In het eerste deel van het rapport is bijvoorbeeld te  vinden hoeveel bestuurders er zijn in elke bestuurslaag en hoe het staat met de financiën bij de decentrale overheden.

In het tweede deel van het rapport is er ruim aandacht voor enkele specifieke thema’s, te weten interbestuurlijke verhoudingen, Europa en het binnenlands bestuur, betrokkenheid van burgers bij lokaal bestuur, e-overheid en e-dienstverlening, bestuurswisselingen en agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers.

Ten slotte is het hele derde deel gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010: u vindt er uitgebreide analyses over opkomst en stemgedrag, evenals beschouwingen van kandidaatstelling, programma’s en akkoorden.