Openstelling burgemeestersvacature Zeewolde

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Zeewolde (circa 23.900 inwoners), vacant per 15 januari 2025.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.539,58 bruto per maand. 

De profielschets van de te benoemen burgemeester, een link naar de profielschetsvergadering en andere relevante informatie staan op de internetsite: www.flevoland.nl/burgemeesterzeewolde  

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Zeewolde woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria en of een media analyse kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitaties moeten vóór 26 juli 2024 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.

Het is mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: kabinet@flevoland.nl. Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden "Kabinet" en "Vertrouwelijk" vermeld.

De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Indien een sollicitant een pasfoto bij de brief voegt, wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.