Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Dr. B. (Bernard) ter Haar wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2020.

Bernard ter Haar is op dit moment Buitengewoon Adviseur bij de Algemene Bestuursdienst. Vanuit die rol vervulde en vervult hij diverse opdrachten, zoals voorzitter Adviescommissie Belastingheffing multinationals, voorzitter Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, voorzitter werkgroep Normering en beprijzing Stikstof en voorzitter werkgroep governance Nutsbedrijven Caribisch Nederland. Van 2012 tot 2019 was hij directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde hij de functie van directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder was hij onder andere directeur Financiële Markten, tevens plaatsvervangend thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën.

Bernard ter Haar studeerde Theoretische Natuurkunde en Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.