Kiezer krijgt meer invloed

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het kiesstelsel wijzigen. Straks kan de kiezer een stem uitbrengen op een partij, en zo stemmen op de hele kandidatenlijst, of op één kandidaat van die partij. Kandidaten die kunnen rekenen op de steun van de kiezers worden dan sneller gekozen op basis van de voorkeursstemmen die ze krijgen.

Minister Ollongren: “Door de kiezer de mogelijkheid te geven een stem uit te brengen op een partij of op een kandidaat krijgt hij of zij meer invloed op wie er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer komt.”

De Staatscommissie parlementair stelsel adviseerde deze wijziging, het kabinet neemt dit advies nu over. Het wetsvoorstel gaat in het najaar in consultatie. De minister schrijft dit aan de Tweede Kamer, ze licht de stand van zaken toe met betrekking tot de uitvoering van het kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel.

Jongeren

Het Kabinet wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Wat begon onder de noemer Jongerenparlement, wordt nu in overleg met jongeren en jongerenorganisaties omgezet in een vorm van jongereninspraak, die aansluit bij de wensen die jongeren hebben. Begin 2021 moet de nieuwe vorm van jongereninspraak actief zijn. 

Minister Ollongren: “Besluiten van het kabinet zijn van grote invloed op de toekomst van jongeren. De stem van jongeren moet meer gehoord worden en meer meetellen. En dan niet alleen over onderwerpen die nu direct over de jongeren gaan, maar ook over beslissingen die genomen worden op het gebied van pensioenen of de arbeidsmarkt. Zaken die voor jongeren nog ver weg lijken, maar van grote invloed zijn op hun toekomst.”

Het kabinet draagt de Tweede Kamer de mogelijkheid aan om de leeftijd voor de ondersteuning van burgerinitiatieven te verlagen naar 16 jaar. Zestien- en zeventienjarigen krijgen dan de mogelijkheid maatschappelijke thema’s in de Tweede Kamer te agenderen. Als de Tweede Kamer de leeftijdsgrens verlaagt, dan ligt het voor de hand om ook de leeftijd voor het Europees Burgerinitiatief te verlagen.

Terugzendrecht

Het kabinet stelt voor om de Eerste Kamer terugzendrecht te geven. Hiermee krijgt de Eerste Kamer naast de bevoegdheid om een wetsvoorstel te verwerpen, de bevoegdheid om wijzigingen in een wetsvoorstel voor te stellen aan de Tweede Kamer. Door het terugzendrecht heeft de Eerste Kamer straks een effectieve, snelle en transparante manier om haar bezwaren tegen een wetsvoorstel kenbaar te maken aan de Tweede Kamer.