Meldingenregister ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) registreert voor de uitvoering van haar werkzaamheden vaak persoonsgegevens van burgers. Bijvoorbeeld bij het toekennen van Koninklijke onderscheidingen of om topinkomens in de (semi-)publieke sector te monitoren.

Het ministerie behandelt die gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Zo houdt BZK een meldingenregister bij. Dit register biedt een overzicht van verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens van het ministerie.

Meldingenregister

Het meldingenregister is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waar die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo krijgt u belangrijke informatie met het oog op rechten en verplichtingen in het kader van de privacywetgeving.

Overzicht meldingen

Hieronder staan alle verwerkingen van persoonsgegevens bij het ministerie van BZK per Directoraat Generaal (DG) en onderverdeeld naar directie. U kunt zien welke bestanden met persoonsgegevens het ministerie heeft, wat voor soort gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Dit overzicht is in bewerking en wordt per directie stap voor stap opgebouwd.

DG Bestuur & Koninkrijksrelaties (DGBK)

Bureau Directoraat Generaal

Directie Arbeidszaken en Publieke Sector (APS)

Directie Bestuur, Democratie en Financiën

Directie Burgerschap en Informatiebeleid

DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR)

Directie SSC-ICT

Directie Organisatie & Bestuur (OPR)

  • Mobiliteitskaart Rijksoverheid

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

P-direkt

FMHaaglanden (FMH)

Logius

DG Wonen en Bouwen (DGWB)

Directie Kennis & Verkenningen (K&V)

Dienst Huurcommissie

Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD)

Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB)

Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA)

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)

Directie Communicatie (Comm)

Directie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

Directie Bestuursondersteuning

Directie Personeel & Organisatie (P&O)

Chief Information Officer (CIO)

Commissies en Raden

Kiesraad

Voor meer informatie over de meldingen kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van BZK. De gegevens vindt u in het Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming.