Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen staat midden in de samenleving waar we samenwerken met andere overheden en partners aan een sterk openbaar bestuur en een weerbare, robuuste democratie. We realiseren samen met onze partners de energietransitie, werken vanuit ruimtelijke ordening aan de inrichting van onze leefomgeving en zorgen voor goede en betaalbare woningen. 

Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Chris Kuijpers

Plaatsvervangend directeur-generaal

Bert van Delden

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s

De directie Bestuur, Financiën en Regio’s draagt bij aan goed binnenlands bestuur, waar taken goed en tijdig worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is de inrichting en praktijk van de bestuurlijke organisatie en het toesnijden van interbestuurlijke en financiële verhoudingen op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. 

Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s 

Annelies Kroeskamp

Directie Democratie en Bestuur

De directie Democratie en Bestuur draagt bij aan een betrouwbaar, eigentijds en goed functionerend democratisch bestuur. Kernopdracht is het beschermen en versterken van het democratisch bestel. 

Directeur Democratie en Bestuur

René Bagchus

Directie Wonen

De directie Wonen is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving over huur, woningcorporaties en de koopmarkt. Hierbij stuurt de directie aan op een goede werking van de woningmarkt en het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Bijvoorbeeld rondom betaalbaarheid en aandachtsgroepen. De directie werkt hierbij samen met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, corporaties en financiële partijen. 

Directeur Wonen

Hans Ton

Directie Woningbouw

Voldoende goede woningen op de juiste plek, dat is waar de directie Woningbouw zich primair op richt. Door het aanbod in balans te brengen met de vraag; zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De directie stuurt op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland. Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol en de directie werkt nauw samen met alle spelers in het veld. Het terugdringen van het huidige historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in met name de kwetsbare gebieden, zijn de belangrijkste opgaven voor de aankomende periode.

Directeur Woningbouw

Marja Appelman

Directie Bouwen en Energie

De directie Bouwen en Energie maakt beleid voor woningbouw, woningvoorraadtransformatie en energie in de gebouwde omgeving. De directie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en gebouwen.

Directeur Bouwen en Energie

Ferdi Licher

Directie Ruimtelijke Ordening

De directie Ruimtelijke ordening gaat over het nationale ruimtelijke beleid met de daarbij behorende (juridische) systeemverantwoordelijkheid en de doorwerkingen naar regio's en gebieden. Het beleidskader wordt gevormd door de actueel geldende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte maar ook door de nieuwe politieke keuzes in het regeerakkoord en de nationale omgevingsvisie in ontwikkeling, de NOVI. Met een planologische en ontwerpende werkwijze draagt de directie bij aan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Er wordt hierbij gewerkt vanuit een richtinggevende visie op nationale belangen, maar met steun voor, en ruimte latend voor wat regionaal en lokaal wordt ondernomen. De aanpak hierbij is gebiedsgericht, analytisch en verbeeldend. 

Waarnemend directeur Ruimtelijke Ordening

Vincent van der Werff

Programmadirectie Groningen Versterken en Perspectief

Opgave is het zorgdragen voor de versterkingsoperatie in Groningen en Perspectief ontwikkeling. De belangrijkste maatschappelijke opgave is het versnellen van de versterkingsoperatie zodat de getroffen Groningers weer een veilig thuis hebben. Naast de versnelling zal worden gekeken naar mogelijkheden om de versterking waar mogelijk te koppelen aan de opgaven die er al zijn, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en krimp, zodat in Groningen niet alleen de huizen worden versterkt maar ook Groningen zelf.

Programmadirecteur

Roelien Kamminga