Programma directoraat-generaal Omgevingswet

“Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”

Samen met de partners werken we aan de versterking van Nederland. Door omgevingsbeleid dat ruimte geeft aan ontwikkelingen, kwetsbare functies beschermt en richting geeft voor kwaliteit in de keuzes die nodig zijn. Door samenwerking tussen departementen, met de mede-overheden, met het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties inhoud te geven. En met eén wet, die alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Van totstandkoming van de regelgeving tot de toepassing ervan.

Programma directeur-generaal Omgevingswet 

Erik Jan van Kempen 
Contact secretariaat: 06-11704961

Programmadirectie Eenvoudig Beter

Programmadirectie Eenvoudig Beter zorgt voor de wet- en regelgeving voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Deze opgave wordt specifiek ingevuld met het invoeren van het stelsel van Omgevingswet. Dit stelsel biedt ook het wettelijk instrumentarium om onder andere de grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie vorm te geven. 

Directeur programmadirectie Eenvoudig Beter 

Rosemarie Bastianen 
Contact secretariaat: 
06 - 52 74 00 71

Programmadirectie Aan de Slag

De programmadirectie Aan de Slag (ADS) vloeit voort uit het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de Slag met de Omgevingswet. Dit programma kent zijn basis in het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet. De programmadirectie werkt aan het doel dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de Omgevingswet. ADS doet dat in nauwe samenwerking met de medeoverheden (VNG, IPO, Unie). Meer informatie: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Directeur programmadirectie Aan de Slag 

Heleen Groot
Contact secretariaat:
06 - 15 25 58 17