Praatplaat beleidsnota buitenlandse handel en OS

Dit is de uitgeschreven tekst van de visual praatplaat

Investeren in Perspectief

Beleidsnota buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Goed voor de wereld, goed voor Nederland

 • Een preventie-agenda gericht op het voorkomen van conflict, armoede, migratie, ongelijkheid en klimaatverandering.
 • Een proactieve handels- en investeringsagenda voor internationaal ondernemend Nederland.
 • Versterking van de positie van vrouwen en meisjes.
 • Perspectief bieden: meer investeren in vrouwen, onderwijs, werk en de jeugd.
 • Benutten van kansen die digitalisering biedt voor duurzame en inclusieve groei.
 • Bouwen op de kracht, kennis en meerwaarde van Nederland.
 • Nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijk middenveld, bedrijven en kennisinstellingen.

Voorkomen van conflict & verminderen van armoede

De focus van ontwikkelingssa­menwerking verschuift naar de instabiele regio’s West-Afrika/Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, voor de aanpak van grondoorza­ken van armoede, migratie,terreur en klimaatverandering. Jaarlijks 60 miljoen euro extra voor nieuwe investeringen in onderwijs, werk, jeugd en vrouwen. Jaarlijks 290 miljoen euro extra voor noodhulp, opvang van vluchtelingen in de regio’svan herkomst.

Sterk internationaal verdienvermogen Nederland

Optimalisering dienstverleningaan mkb en startups door oprichting NL International Business, Trade & Innovate NL en Invest-NL. Meer nadruk op kennisdiplomatie en internationale samenwerking, ook voor de SDG's in de economische diplomatie. Publiek private samenwerking voor internationaliserings-strategie en branding. Goede voorbereiding bedrijfsleven op Brexit.

Duurzame, inclusieve groei & klimaatactie

Een nieuw fonds voor klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden van 40 miljoen euro per jaar. Vermarkten van Nederlandse kennis en kunde en internationale innovatiesamenwerking, ook voor de SDG’s. Uitbannen van kinderarbeid, bevorderen leefbaar loon en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in waardeketens. Ambitieuze internationale afspraken over markttoegang en duurzame handel en investeringen.

Analyse & tendensen

Welvaart en veiligheid in Nederland zijn nauw verbonden met de wereld om ons heen. In veel opzichten gaat het steeds beter: minder extreme armoede, economische groei in veel ontwikkelingslanden, betere toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, gezondheidszorg en onderwijs. Ook de Nederlandse economie staat er goed voor. Nederland is een groot handelsland en één van de meest innovatieve en concurrerende landen ter wereld.

Tegelijkertijd zijn er grote veranderingen en serieuze uitdagingen: meer conflicten en instabiliteit, grote vluchtelingen- en migratiestromen, de resterende extreme armoede, hoge bevolkingsgroei in sommige regio’s, klimaatverandering, ongelijk verdeelde kansen, snelle technologische ontwikkelingen en digitalisering, opkomend protectionisme, scherpe internationale concurrentie.

SDG's

Met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)is in de VN een ambitieuze internationale agenda over­eengekomen. Deze bieden de leidraad voor Nederland en de wereld om de uitdagingen effectief tegemoet te treden.

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger
 3. Gezondheid en welzijn
 4. Goed onderwijs
 5. Vrouwen en mannen gelijk
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 7. Duurzame en betaalbare energie
 8. Fatsoenlijke banen en economische groei
 9. Innovatie en duurzame infrastuctuur
 10. Minder ongelijkheid
 11. Veilige en duurzame steden
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering aanpakken
 14. Bescherming van zeeën en oceanen
 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Partnerschappen voor de doelen