Bevoegde autoriteiten per verordening 26-07-2021

Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Pb EG L 344)

Artikelen 3, 4, 5 en 6

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EG) 2580/2001 is, afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) 2580/2001, is de Minister van Financiën. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) 2580/2001, is de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt.

Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden , het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.

467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (Pb EG L 139)

Artikelen 2 bis, 2 ter, 4 en 5

 • De bevoegde autoriteit is de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 881/2002, is, afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

Artikel 2 bis, 3 bis en 3 quarter

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2 bis van Verordening (EG) nr. 147/2003 is, de Minister van Financiën voor zover het betreft financiering en financiële bijstand, en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft technische bijstand.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 bis van Verordening (EG) nr. 147/2003 is de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene Douanewet.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 quater van Verordening (EG) nr. 147/2003 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van de Europese Unie van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (Pb EG L 55)

Artikel 4, artikel 4 bis, artikel 7 en artikel 8

 • Minister van Financiën voor zover het betreft financieringen of financiële bijstand, de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikel 4, artikel 4bis, artikel 7 en artikel 8

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het

betreft technische bijstand dan wel de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2003 betreffende bepaalde beperkende specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (Pb EG L 169)

Artikel 5 en 6

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 is de Minister van Financiën.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, en artikel 6, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 is de Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave van bevroren tegoeden en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave van economische middelen.

Artikelen 7 en 8

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed )

Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (Pb EG L193)

Artikel 1 ter, 3, 4 en 4 ter

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1 ter, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1183/2005 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft technische bijstand, bedoeld in voornoemd artikel 1 ter, eerste lid. De bevoegde autoriteit is de Minister van Financiën voor zover het betreft financiering en financiële bijstand, bedoeld in voornoemd artikel 1 ter, eerste lid.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 4 ter van Verordening (EG) nr. 1183/2005 is de Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave van bevroren tegoeden en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave van economische middelen.

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese Unie van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (Pb EG L 134)

Artikel 1 bis, derde lid, artikel 1 quarter, eerste en tweede lid, en artikel 1 sexies, tweede lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de technische bijstand

Artikel 1 ter, tweede lid, en artikel 1 quinquies, eerste lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de verlening van de bedoelde diensten of de technische bijstand
 • Minister van Financiën wat betreft financiering of financiële bijstand

Artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 4 bis en artikel 4 ter

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft economische middelen

Artikel 1 duodecies, derde lid, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 4 bis en artikel 4 ter

 • Minister van Financiën wat betreft tegoeden

Artikel 5, eerste lid

 • Minister van Financiën

Artikel 8 quater, eerste lid

 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van de Europese Unie van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Libanon (Pb EG L 267)

Artikel 3

 • Minister van Financiën wat betreft de financiering
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de technische bijstand

Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Pb EU L 134)

Artikelen 5, eerste lid, 9, 10, 1, 13, 19, 20 en 21

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (Pb EG L 346)

Artikelen 8 en 9

 • Minister van Financiën. voor zover het betreft de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden, bedoeld artikel 8, eerste lid en artikel 9, eerste lid

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor zover het betreft de beschikbaarstelling van economische middelen, bedoeld artikel 8, eerste lid en artikel 9, eerste lid.

Artikelen 10 en 12

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Financiën elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening (EG) nr. 356/2010 van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië (Pb EU L 105)

Artikelen 3, 5, 6 en 9

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 356/2010 is de Minister van Financiën.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 6, aanhef, van Verordening (EU) nr. 356/2010 is, wat betreft de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden, bedoeld in voornoemde artikelen, de Minister van Financiën.
 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 6, aanhef, van Verordening (EU) nr. 356/2010 is, wat betreft de beschikbaarstelling van economische middelen, bedoeld in voornoemde artikelen, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 • De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 356/2010 zijn, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich op grond van dat lid uitstrekt:
 • de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • de Minister van Financiën.

Verordening 101/2011 van de Raad van de Europese Unie van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (Pb EU L31)

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6, tweede lid, 7 en 9, eerste lid

 • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van bevroren tegoeden

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, en 7

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb EU L100)

Artikel 1 bis, tweede lid, en 1 ter, tweede lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 1 quater, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, tweede lid, en artikel 7

  • Minister van Financiën, wat betreft de beschikbaarstelling van tegoeden

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wat betreft de beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 9, eerste lid

  • Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199)

Artikel 5

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen en de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden

Artikel 6, tweede lid

  • Minister van Financiën

Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2012 houdende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (Pb L16)

Artikelen 2bis, tweede lid en derde lid, 2 ter, tweede lid, 2quater, tweede lid, 3, derde tot en met vijfde lid, 4, eerste lid en tweede lid, 5, eerste lid, artikel 6bis, tweede lid, 7, 7 bis, derde lid, 9bis, eerste en tweede lid, 10, eerste lid, 12, tweede lid, 13bis, eerste en tweede lid, 16, 16bis, tweede en derde lid, 17, 18, eerste lid, 19, tweede lid, 20, 20bis, 21, 21bis, 21quater, eerste lid, 25bis, eerste en tweede lid, en 29, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, indien de uitoefening van de bevoegdheid betrekking heeft op financiële en bancaire aangelegenheden, zoals het verlenen van financiering en financiële bijstand, de verstrekking van leningen en kredieten, het openen van bankrekeningen, de vestiging van financiële instellingen en de overdracht, de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden, de Minister van Financiën.

Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van de Europese Unie van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) 961/2010 (Pb L88)

Artikel 2 quater, artikel 3, artikel 3 bis, zesde lid en lid 6 bis, artikel 3 quater, tweede lid, artikel 5, tweede lid, onder a, artikel 7, artikel 10 quinquies, tweede lid, artikel 18, artikel 19, artikel 39 en 43bis

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 2 quinquies, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 3 ter, artikel 3 quinquies, eerste lid, tweede lid en lid 2 bis, en artikel 15 bis, tweede, vierde en vijfde lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Financiën, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken.

Artikelen 5, tweede lid, onder b, artikel 10, artikel 12, artikel 14, artikel 20, artikel 21

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, of de Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, elk voor het gebied waartoe hun competenties uitstrekken

Artikelen 10 quinquies, vierde en vijfde lid en 24 tot en met 29

  • Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden.
  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave en beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 29

  • Minister van Financiën

Artikel 30, zesde lid

  • Financial Intelligence Unit-Nederland

Artikel 37, derde lid

  • de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken

Artikel 40

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Minister van Financiën, dan wel de Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, Algemene Douanewet, afhankelijk van de aard van de informatie

Artikel 30, derde en vijfde lid, artikel 30bis, artikel 30ter, artikel 31, eerste lid, artikel 36

  • Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, veiligheid of de stabiliteit van de republiek van Guinee-Bissau bedreigen (Pb L119)

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid

  • Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden
  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 8, eerste lid

  • Minister van Financiën, dan wel Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ieder voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken

Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121)

Artikelen 3 bis, 3 ter, 3 quater

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikelen 4, 4 ter, 4 quarter, 4 quinquies, 4 quinquies bis en 4 sexies

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of Minister van Financiën elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L66)

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, 7 en 8, eerste lid

 • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en 8, eerste lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening 224/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

Artikelen 6, 7, 8, 9, 10, eerste lid, en 11, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikelen 6, 7, 8, 9 en 11

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78)

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 6 bis, artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid

  • Minister van Financiën.

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 8, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb L 229)

Artikel 2, tweede lid, artikel 3, artikel 4, lid 2 ter en derde lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft een goederentransactie, een transactie met betrekking tot technische bijstand of tussenhandeldiensten.

Artikel 4, lid 2 ter en derde lid, artikel 4, vierde lid jo artikel 3

  • Minister van Financiën voor zover het betreft financieringen en financiële bijstand.

Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb L 229)

Artikel 2, zevende lid, van Besluit nr. 2014/512/GBVB

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Verordening (EG) nr 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014 betreffende beperkingen op de invoer in de Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (Pb 2014, L183)

Artikel 2bis, derde lid, artikel 2ter, vierde lid, artikel 2sexies en artikel 3, onderdeel a

  • Minister van Financiën voor zover het betreft financiering, het verlenen van een financiële lening, financiële bijstand, een krediet, een verzekering, een herverzekering, het uitbreiden van een deelneming of het oprichten van een joint venture.

artikel 2ter, vierde lid, artikel 2sexies en artikel 3, onderdeel a

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten, dan wel een melding over de invoer van goederen.

Artikel 2quinquies, derde en vierde lid

  • Minister van Infrastructuur en Milieu.

Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005 (Pb 2014, L 203)

artikelen 3, 6, 7, 8, eerste lid, en 9, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikelen 3, 6, 7, en 9, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening 1352/2014 van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen (Pb L 365)

Artikel 3 bis, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8, eerste lid, en artikel 9, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikel 3 bis, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7 en artikel 9, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van de Europese Unie van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid- Sudan en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014 (Pb L 117)

artikel 3, artikel 6, artikel 7, artikel 8, eerste lid, artikel 9, artikel 10, eerste lid, artikel 11, artikel 12, eerste lid, artikel 13, eerste lid, en artikel 14, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft financieringen of financiële bijstand, de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikel 3, artikel 6, artikel 7, artikel 8, eerste lid, artikel 9, artikel 10, eerste lid, artikel 11, en artikel 12, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

artikel 4, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft financiering of financiële bijstand en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft technische bijstand en tussenhandeldiensten.

Verordening 2015/1755 van de Raad van de Europese Unie van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi (Pb L 257)

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, artikel 5, artikel 6, en artikel 7, eerste lid

 • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, artikel 5 en artikel 7, eerste lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2016/44 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 (Pb EU L12)

Artikelen 2 en 2 bis

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, vierde lid, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2 bis, derde, vierde en vijfde lid, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft een

goederentransactie, een transactie met betrekking tot technische bijstand of een tussenhandeldienst en de Minister van Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand.

Artikel 3

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft het verlenen van technische bijstand

- Minister van Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand

Artikel 4

 • Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Artikelen 8, 9, 10, 11, 13 en 14

 • Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Artikelen 12 en 18

 • Minister van Financiën

Artikel 15

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, is de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Verordening (EU) nr. 2016/1686 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2016 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen (Pb EU L 255)

Artikelen 5, 6, 7, 8, 10 en 11

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 10, eerste en derde lid, van Verordening (EU) nr. 2016/1686, is de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2016/1686, is, afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Verordening (EU) nr. 2017/1509 van de Raad van de Europese Unie van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2017 (PbEU 2017, L 224)

Artikel 5 jo de artikelen 2, eerste lid, onder a, 3, eerste lid, onder a, en 4, onder a

 • Belastingdienst/Douane Noord

Artikelen 7, eerste en tweede lid, 8 en 9

 • Minister van Financiën

Artikel 11 bis, eerste lid onder d

 • Financial Intelligence Unit – Nederland

Artikel 4, 6, 10, 16 sexies, artikel 16 octies, artikel 16 decies, artikel 16 sexdecies, artikel

16 octodecies, artikel 19, artikel 44, artikel 45 en artikel 45 bis

 • De bevoegde autoriteit is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 8, artikel 14, artikel 16, artikel 19, artikel 35, artikel 36, en artikel 44

 • De bevoegde autoriteit is de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt.

Artikel 50

 • De bevoegde autoriteit afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister van Financiën dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 23

 • De bevoegde autoriteit is de Financial Intelligence Unit – Nederland.

Artikel 17 bis, artikel 17 ter, artikel 22, artikel 25, artikel 27, artikel 29, artikel 33, artikel 34

en artikel 44

 • De bevoegde autoriteit is de Minister van Financiën.

Artikel 40, artikel 42 en artikel 44

 • De bevoegde autoriteit, bedoeld in, voor zover het betreft het registreren of op het register handhaven van vaartuigen, derde en vierde lid, van Verordening (EG) nr. 2017/1509 is de Inspecteur Leefomgeving en Transport.

Artikel 29, vierde lid

 • De bevoegde autoriteit is de Minister van Buitenlandse Zaken.

Verordening (EU) nr. 2017/1770 van de Raad van de Europese Unie van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (PbEU 2017, L 251)

artikel 3, eerste tot en met derde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikel 3, eerste tot en met derde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L 295

artikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste en derde lid, en artikel 12, eerste lid

 • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste lid, en artikel 12, eerste lid

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2018/1542 van de Raad van 15 oktober 2018 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens (PbEU 2018, L 259)

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

  • Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2019/1716 van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua (PbEU 2019, L 262)

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden ofinformatie van financiële aard.

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de   vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening 2019/1890 van de Raad van 11 november 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee (PbEU 2019, L 291)

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2019/796 van de Raad van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen (PbEU 2019, LI 129)

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 8, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Verordening (EU) nr. 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020

betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (PbEU 2020, LI 410)

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, en artikel 9, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 7, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.