Mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Mensenrechten zijn ook ónze rechten.

Mensenrechtenambassadeur

Mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie

Mensenrechten staan eigenlijk aan de basis van alles', vertelt mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie. 'Het bewustzijn dat mensenrechten onlosmakelijk zijn verweven met veiligheid, ontwikkeling en rechtsstatelijkheid is de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Maar het kan altijd beter, en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.'

Lees het hele interview met Bahia.

Berechting en gerechtigheid

"Met 5,5 miljoen euro steunt Nederland de VN-bewijzenbank Syrië en het VN-onderzoeksteam in Irak, die allebei bewijzen verzamelen van de afgrijselijkste misdaden die IS daar heeft begaan. Zodat we straks ook genoeg bewijsmateriaal op zak hebben om stappen te kunnen zetten om mensen te vervolgen en te berechten."

Minister Blok

In zijn speech 'Mensenrechten raken iedereen' ging minister Blok onder andere in op berechting en gerechtigheid als onderdeel van de verdediging van mensenrechten. Zonder laatste stap naar de rechter, is er geen gerechtigheid. En ook geen afschrikkende werking voor nieuwe potentiële daders. 

In september 2020 heeft Nederland Syrië aansprakelijk gesteld voor grove mensenrechtenschendingen. Beleidsmedewerker Nynke Staal vertelt over dit ingewikkelde proces, en waarom Nederland dit zo belangrijk vindt. 

De woorden van minister Blok maakten indruk op Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens. 'Hij gaf ook aan dat het opgeheven vingertje niet werkt. Wie kritiek uit op een ander, moet zelf ook tegen een stootje kunnen. Juist daarom vind ik het belangrijk dat we ook aandacht hebben voor de mensenrechten in ons land.' Het College voor de Rechten van de Mens zet zich daar met steun van onder andere BZ voor in. In Nederland en ook in de Caribische delen van het koninkrijk. 
 

Mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers zijn personen of organisaties die zich inzetten voor vrije samenlevingen en de bescherming van mensenrechten. Nederland helpt mensenrechtenverdedigers, zodat zij hun werk goed en veilig kunnen doen.

De Nederlandse ambassadeur in Moskou, Rob Swartbol, bezoekt NGO Sacharov Center:

De Nederlandse ambassade in Moskou steunt het Sacharov Center. Deze NGO komt op voor mensenrechten en draagt bij aan het historisch bewustzijn over de Sovjet-Unie.

Stijn Deklerck

'Mensenrechten zijn universeel, dat staat ook zo in internationale verdragen. Ze gelden overal en altijd, ongeacht traditie of cultuur. Ook China heeft deze verdragen ondertekend', vertelt Stijn Deklerck. Sinds 2018 is hij voor Amnesty International Nederland coördinator van het China-programma. 'Een van onze belangrijkste bezigheden is onze lobby richting de Nederlandse overheid. Wij geloven erin dat we elkaar kunnen versterken.'

Svitlana Valko

Shelter Cities bieden mensenrechtenverdedigers tijdelijke opvang, training en veiligheid. 'Overal in Oost-Europa kent men Nederland als verdediger van de mensenrechten. Den Haag is de stad van vrede en recht. En elke Nederlandse ambassade steunt de mensenrechten. Shelter City Tbilisi kreeg haar eerste financiering van de Nederlandse ambassade. We werken nauw samen', vertelt Svitlana Valko. Nadat zij als mensenrechtenverdediger in Shelter City Middelburg verbleef, richtte ze in Tbilisi, Georgië, de eerste Shelter City buiten de EU op.

Wereldwijd gelijke rechten voor LHBTI's

Wereldwijd hebben lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) te maken met discriminatie en geweld. Maar iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn. Wie je ook bent of van wie je ook houdt. Daarom bevordert Nederland gelijke rechten van LHBTI's wereldwijd.

Ambassademedewerker Chayanuch Thananart

Ook de Nederlandse ambassade in Bangkok zet zich in voor de rechten van LHBTI's. 'Buitenlanders denken vaak dat Thailand open staat voor alle soorten mensen. Maar Thailand is geen LHBTI-paradijs. Er is nog lang geen sprake van gelijke rechten voor iedereen', vertelt ambassademedewerker Chayanuch Thananart.

Vrijheid van religie en levensovertuiging

Iedereen moet het recht hebben om zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke keuze te maken. Of om van geloof te veranderen, of om niet te geloven. Daarbij maakt Nederland geen onderscheid tussen religieuze groeperingen.

Dat vrijheid van religie en levensovertuiging nog niet overal vanzelfsprekend is, blijkt uit de religieuze intolerantie die op vele plekken in de wereld aan de orde van de dag is. Om religieuze tolerantie te stimuleren steunt Nederland diverse projecten wereldwijd. Zo steunt Nederland in Kenia het werk van Mensen met een Missie: een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vrede en verzoening.

Vrijheid van meningsuiting online en offline

Vrijheid van meningsuiting is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en een vrije samenleving. Zowel online als offline. Maar vrijheid van meningsuiting wordt wereldwijd bedreigd. Het aantal journalisten dat vastzit is de laatste jaren enorm toegenomen. De Rijksoverheid steunt de onafhankelijke positie van journalisten en mediaorganisaties wereldwijd.

Zo organiseren UNESCO en het Koninkrijk der Nederlanden op 9 en 10 december 2020 de jaarlijkse World Press Freedom Conference (WPFC). De conferentie vindt plaats in een innovatieve digitale vorm. Iedereen die actief is op het gebied van persvrijheid kan deelnemen aan de WFPC 2020.  Op de website vind je meer informatie over het programma en hoe je live mee kunt kijken.

Logo Unesco, World Press Freedom Day en Kingdom of the Netherlands