Directoraten-generaal

De secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en directeuren-generaal vormen samen de ambtelijke top van het ministerie. De directeuren-generaal geven leiding aan de directoraten-generaal die de bewindslieden op de verschillende beleidsterreinen ondersteunen.

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

DGES ontwikkelt en coördineert het Nederlandse beleid met betrekking tot Europa en de Europese Unie. DGES is verantwoordelijk voor de relatie tussen Nederland en afzonderlijke (kandidaat)lidstaten van de EU. Ook zorgt DGES voor een samenhangend Nederlands EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld transport, milieu en (inter)regionale organisaties, zoals de Raad van Europa, de OESO en de Benelux. DGES stemt met de andere ministeries op ambtelijk niveau de Nederlandse inbreng in het Europese besluitvormingsproces af. Door deze coördinerende rol is DGES een belangrijke schakel tussen de andere ministeries en de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PV EU) in Brussel.

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

DGPZ ontwikkelt het beleid voor vrede en veiligheid en adviseert de politieke top op het gebied van buitenlandspolitieke aangelegenheden. Dat betekent onder meer dat DGPZ advies geeft over de Nederlandse inbreng en opstelling in internationale organisaties en in politieke kwesties tussen landen onderling. Voorbeelden van beleidsonderwerpen zijn het gemeenschappelijk buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid (GBVB) van de Europese Unie en het politieke beleid van de NAVO en de VN. Belangrijke thema's voor DGPZ zijn conflictpreventie, crisisbeheersing en mensenrechten.

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

DGIS is verantwoordelijk voor het beleid op ontwikkelingssamenwerking en voor de coördinatie, de uitvoering en de financiering daarvan. Een belangrijk aandachtspunt van DGIS is de samenhang van het Nederlands en Europees beleid in relatie tot ontwikkelingslanden. Voor het maken en uitvoeren van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid werkt Nederland samen met overheden van andere landen en met internationale organisaties zoals de VN, de Wereldbank en de EU. Ook vormt Nederland nieuwe coalities en partnerschappen met verschillende spelers, inclusief het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Thema's die door DGIS worden uitgewerkt zijn de speerpunten voedselzekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, water, en veiligheid en rechtsorde.

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB)

DGBEB geeft impulsen aan internationale economische activiteiten, schept hiervoor gunstige voorwaarden en bevordert dat buitenlandse bedrijven zich blijvend in Nederland vestigen. De missie van het DGBEB is het bevorderen van een sterke Nederlandse concurrentiepositie, een open wereldeconomie en duurzame globalisering. DGBEB besteedt daarbij onder meer aandacht aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.