Ondersteunende directies

Deze directies en diensten zorgen voor de optimale ondersteuning van de organisatie op terreinen zoals financiën, personeel, informatievoorziening en voorlichting.

Bureau Secretaris-Generaal (BSG)

BSG coördineert alle aangelegenheden die voor de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang zijn. Daartoe behoren onder andere het coördineren van de stukkenstroom, de contacten met de Tweede Kamer, de Ministerraadadvisering en de interdepartementale contacten. Daarnaast ondersteunt BSG de departementsleiding in zijn managementtaak.

Inspectie, Signalering en Begeleiding (ISB)

(onderdeel van het cluster Audit en Evaluatie)

ISB licht de organisatie, de beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering van de posten in het buitenland en dienstonderdelen op het departement door. Het doorlichtingsonderzoek heeft tot doel vast te stellen of een post of dienstonderdeel zodanig effectief functioneert en zodanig efficiënt is ingericht dat de doelstellingen van beleid en beheer worden bereikt.

De hoofdaandachtsgebieden zijn: organisatie, management en communicatie, beleid en beheer. In feite komen alle elementen van het functioneren van de posten en departementsonderdelen aan de orde om zo de departementsleiding een integrale visie daarop te kunnen verstrekken. Op grond van een beoordeling van dat functioneren doet ISB aanbevelingen die gericht zijn op optimalisering van deze visie.

Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO)

HDPO houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid, alsmede adviestaken op het terrein van personeel en organisatieontwikkeling.

De afdelingen van HDPO zijn:

 • Werving en Selectie (HDPO/WS)
 • Personeels- en Managementadvies (HDPO/PM)
 • Organisatieontwikkeling & Advies (HDPO/OA)
 • Arbeidsrecht en Rechtspositie (HDPO/AR)
 • Informatiemanagement en Control (HDPO/IC)

   

Directie Communicatie (COM)

COM houdt zich bezig met de voorlichting en communicatie over het buitenlandbeleid en de ontwikkelingssamenwerking van Nederland en coördineert de media- en communicatiestrategie rond de bewindspersonen. Verder zijn voorlichting over en de beeldvorming van Nederland in het buitenland, interne communicatie en communicatieadvies binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken - op departement en posten- en publieksvoorlichting belangrijke taken.
De afdelingen van COM zijn:

 • Nieuwsmanagement (COM/NM)
 • Redactie (COM/NM-RD)
 • Communicatieadvies (COM/CA)
 • Algemene ondersteuning (COM/AO)

Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

FEZ is als concerncontroller verantwoordelijk voor een goed financieel beheer op het ministerie van Buitenlandse Zaken en waarborgt de rechtmatigheid en doelmatigheid ervan. FEZ ondersteunt de departementsleiding in haar streven naar resultaatgericht en decentraal financieel management.

FEZ is ook medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de planning- en controlcyclus. Deze bestaat uit de externe begrotingscyclus (in relatie met het ministerie van Financiën) en de interne jaarplancyclus. Verder zorgt FEZ voor de financiële administratie en de informatievoorziening daaromheen.

De afdelingen van FEZ zijn:

 • Bedrijfsbureau (BB);
 • Begrotingszaken (BZ);
 • Financieel en Informatie Management (FM);
 • Kwaliteitsbewaking en Toezicht (KT);
 • Treasury (TR).

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kennis over de uitvoering en effecten van het Nederlandse buitenlandbeleid. De evaluaties stellen de ministers in staat aan het parlement verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de besteding van middelen. 

Meer informatie over dit onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u bij de afgeronde evaluaties Buitenlandse Zaken.

Directie Juridische Zaken (DJZ)

DJZ is als centrale juridische dienst werkzaam op vrijwel alle terreinen van het recht waarmee het ministerie te maken heeft. Dat zijn met name het voeren en coördineren van juridische procedures waar BZ bij betrokken is, de vertegenwoordiging van Nederland voor Europese en internationaalrechtelijke colleges, alsmede inzet inzake de bevordering van de internationale rechtsorde door middel van advisering, ontwikkeling en ondersteuning van beleidsdirecties, andere departementen, maar ook de vertegenwoordigingen in het buitenland. Specifieke juridische advisering alsook het opstellen van BZ-wet en regelgeving wordt eveneens door DJZ verzorgd. DJZ heeft een interdepartementaal coördinerende taak op Europeesrechtelijk- en internationaalrechtelijk terrein en met betrekking tot de ondertekening en goedkeuring van verdragen. Op het terrein van verdragen is DJZ verantwoordelijk voor depositaire taken en de bekendmaking van verdragen.

De afdelingen van DJZ zijn:

 • Europees Recht (DJZ/ER), bestaande uit een Hofpraktijk EU Luxemburg, een adviespraktijk alsmede het Expertise Centrum Europees recht (ECER);
 • Internationaal Recht (DJZ/IR), waarin ondermeer de EVRM-praktijk, de vertegenwoordiging van het Koninkrijk in internationaalrechtelijke geschillen en advisering/beleidsontwikkeling op volkenrechtelijk terrein zijn ondergebracht;
 • Verdragen (DJZ/VE), waarin zowel het parlementaire goedkeuringsproces als de bekendmaking van verdragen zijn ondergebracht; alsmede
 • Nederlands recht (DJZ/NR), waarin zowel Staats- en bestuursrecht aandacht krijgen, een civielrechtelijk cluster is ondergebracht en waar tevens de departementsadvocaten deel van uitmaken.

Accountantsdienst (ACD)

(onderdeel van het cluster Audit en Evaluatie)

De accountantsdienst controleert het financiële beheer van het ministerie en geeft adviezen op dit gebied.

Directie Bedrijfsvoering (DBV)

De taak van DBV het realiseren van de volgende punten:

 • Hervorming: door los te komen uit de bestaande kolommen met als doel integrale besluiten te kunnen nemen op het gebied van de bedrijfsvoering;
 • De BZ-organisatie op het gebied van bedrijfsvoering van advies te voorzien op een groot aantal belangrijke dossiers zoals Kleine posten, openen en sluiten van posten, Het Nieuwe Werken, e.d;
 • Door middel van regie op de uitvoerende organisaties (zoals SSO's) de bedrijfsvoering bij BZ ‘in de lucht’ te houden.

Directie Vertalingen

Directie Vertalingen verzorgt vertalingen in en uit vreemde talen voor het eigen departement, andere ministeries, een aantal Hoge Colleges van Staat en het Koninklijk Huis.

De afdelingen zijn:

 • Duits (AVT/DU);
 • Engels (AVT/EN);
 • Frans (AVT/FN);
 • Nederlands (AVT/NL);
 • Terminologie en Documentatie (AVT/TD).

3W - WereldWijd Werken

3W is de rijksbrede Shared Service Organisatie die producten en diensten levert ter ondersteuning van diegenen die voor de Nederlandse overheid in het buitenland werken, reizen en verblijven. 3W staat voor WereldWijd Werken en is projectnummer 9 van het rijksbrede uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

3W brengt vraag en aanbod samen en verzorgt een groot deel van de uitvoering zelf. Afnemers, de rijksambtenaren, kunnen via een digitaal dienstverleningsportaal de producten en diensten aanvragen.

Directie Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit (VCI)

VCI ontwikkelt het beleid en adviseert op het terrein van veiligheid van het departement en de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Bij VCI zijn tevens de onafhankelijke taken van de Integriteitcoördinator (CCI) en de Crisiscoördinator (CCC) van het departement belegd. De CCI is aanspreekpunt voor integriteit en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op dit gebied. De CCC is bij een crisis met een internationaal karakter verantwoordelijk voor de centrale coördinatie. Bovendien ontwikkelt hij het beleid en is hij het aanspreekpunt voor andere ministeries op dit vlak.

Enkele activiteiten die VCI uitvoert zijn:

 • het verrichten van risicoanalyses;
 • het adviseren op het gebied van informatiebeveiliging; 
 • het verbeteren van het veiligheid- en integriteitbewustzijn door middel van voorlichting en opleidingen;
 • het uitvoeren van bijzondere (integriteit)onderzoeken; 
 • het coördineren van veiligheidsonderzoeken van BZ-medewerkers die vertrouwensfuncties bekleden;
 • beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing en integriteit.

Directie Protocol en Gastlandzaken (DPG)

DPG is verantwoordelijk voor het regeringsprotocol. De directie is belast met de organisatie van alle inkomende officiële bezoeken op het niveau van staatshoofd en regeringsleider. Ook is zij betrokken bij de organisatie van staatsbezoeken. De directie is budgethouder voor uitgaande officiële staatsbezoeken op het niveau van staatshoofd en minister-president. De directie let op een goede uitvoering van de Verdragen van Wenen en de zetelovereenkomsten met internationale organisaties.

Daarnaast is DPG het aanspreekpunt op het vlak van privileges en immuniteiten en beveiliging. DPG zorgt daarnaast voor ceremoniële zaken en decoraties.

De afdelingen van DPG zijn:

 • Bezoeken en Evenementen (DPG/BE);
 • Nederland Gastland (DPG/NG).