Inspectie Militaire Gezondheidszorg

In Nederland voldoet de kwaliteit van de gezondheidszorg aan hoge eisen. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid bewaakt deze kwaliteitsnorm. Vanwege de bijzondere taak van de krijgsmacht is de gezondheidszorg voor militairen op een aantal punten anders geregeld, dan die voor de burgers.

Organisatie

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg. De IMG onderzoekt de manier waarop personen en instellingen binnen de militaire gezondheidszorg werken. Daarnaast wordt, voor de gezondheidsbescherming van militairen, toezicht gehouden op de stralingshygiëne en voedselveiligheid bij Defensie. De inspectie bekijkt of regels niet worden overtreden en of er medisch zorgvuldig wordt gehandeld.

De IMG heeft een onafhankelijke positie. Binnen Defensie valt de IMG rechtstreeks onder de minister,vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal. De IMG werkt samen met andere toezichthouders binnen en buiten Defensie, zoals de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Werkzaamheden

Inspecties

De IMG voert periodieke inspecties uit bij bijvoorbeeld de gezondheidscentra en tandheelkundige centra van Defensie. Ook brengt zij toezichtbezoeken aan militaire instellingen voor ziekenhuis-, revalidatie- en verpleegzorg en voor geestelijke gezondheidszorg, medische opleidings- en keuringsinstituten, logistieke bedrijven en aan operationele gezondheidszorgvoorzieningen.

Thematisch Onderzoek

Ook kan de IMG in de vorm van thematisch onderzoek gericht kijken naar bepaalde zorgaspecten, waarbij wordt getoetst of deze op een verantwoorde manier wordt verleend of geborgd. Denk hierbij onder andere aan patiëntveiligheid, privacy, het naleven van hygiëneaspecten of de bejegening van patiënten.

Meldingen

De IMG verricht onderzoek naar ontvangen meldingen. Die kunnen betrekking hebben op het tekortschieten van de algemene zorgvoorzieningen of het individuele handelen van zorgverleners. Deze meldingen kunnen worden gedaan door patiënten of andere betrokken personen of instanties. Ook kan een militaire gezondheidsinstelling of een medewerker zich zelf tot de IMG wenden met vragen of problemen.

Rapportages en publicaties

Alle onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een rapport. Daarin wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van zorg en/of de zorgvuldigheid van handelen van zorgverleners. Eventueel worden er aanbevelingen gedaan. Dit rapport stuurt de IMG aan alle direct betrokken of verantwoordelijken. Waar nodig vraagt de IMG om een plan van aanpak om de tekortkomingen weg te nemen. Zo nodig volgt herinspectie of herbeoordeling.

Jaarlijks worden de belangrijkste constateringen gepubliceerd in een openbaar jaarverslag. Om privacyredenen worden de rapporten inzake onderzochte individuele meldingen niet gepubliceerd. Wel vermeldt de IMG betrokken zorgaspecten in meer algemene zin in haar jaarrapportage. Ontvangt zij meerdere meldingen met betrekking tot een bepaald zorgaspect, dan kan dit aanleiding vormen tot een thematisch onderzoek op dat vlak.

Optreden

Ter handhaving van wet- en regelgeving en geldende kwaliteitsnormen kan de IMG adviezen, aanwijzingen of richtlijnen geven en zo nodig interveniëren of maatregelen opleggen. In samenspraak met de IGZ kan ook tuchtrechtelijk worden opgetreden.

Contact

Bij vragen, of een melding over de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg, kunt u de IMG als volgt bereiken:

Inspectie Militaire Gezondheidszorg
De Zwaluwenberg gebouw 2
Postbus 155
1230 AD Loosdrecht

Telefoon: (035) 577 66 99 of MDTN *06-558-76699
E-mail: img@mindef.nl