Wob-verzoek indienen

Iedereen kan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van de minister van Economische Zaken en Klimaat of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel te voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Wob-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 5 dagen na verzending van het Wob-besluit, de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

U kunt uw Wob-verzoek per mail indienen:

WobContactWJZ@minezk.nl

Per post kan naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK Den Haag