Certificatie voor de CO2-prestatieladder

De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zijn, inclusief de diensten en agentschappen, gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op trede 3. De CO2-prestatieladder helpt organisaties om te weten wat hun CO2-uitstoot is. Zodat ze die kunnen verminderen.

De CO2-prestatieladder is een onafhankelijke methode van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik van het certificeringschema en voor de doorontwikkeling daarvan.

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 gaan over de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Tredes 4 en 5 over de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten. 

Uit dit systeem volgt de voetafdruk van de organisatie. Hierdoor is te zien of de ministeries op de goede weg zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn. En ook welke maatregelen zij nog moeten nemen. De deelnemende organisaties moeten hier duidelijk en open over communiceren. Zowel intern als extern.

CO2-footprint van EZ en LVVN

Omdat de ministeries van EZ en LVVN in hetzelfde gebouw zitten, hebben zij een gezamenlijke CO2-voetafdruk. 

De CO2-uitstoot van EZ en LVVN samen was in 2023 13.654 ton CO2. Vergeleken met het basisjaar 2019 is dat een daling van 41%. Vergeleken met de coronajaren 2020 en 2021 is de footprint wel iets gestegen. Vooral het thuiswerken en aanzienlijk minder vliegreizen zorgden in de coronajaren voor een tijdelijke verlaging van de CO2-uitstoot.

Doelen en maatregelen

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen, hebben EZ en LVVN met elkaar afgesproken wat zij hiervoor gaan doen. De meeste CO2-uitstoot bij EZ en LVVN samen ontstaat door bedrijfswagens, elektriciteitsverbruik, verwarmen en vliegreizen. De komende jaren wordt geprobeerd om deze 4 categorieën doeltreffend te verduurzamen. EZ en LVVN liggen op koers om deze doelen te halen. Waar nodig wordt er bijgestuurd richting het einddoel in 2030. Door betere data is dit ook steeds beter mogelijk.

  • EZ en LVVN hebben een CO2-checklist voor vliegreizen: om medewerkers bewust minder te laten vliegen. Het streefpercentage is om structureel 25% minder CO2 uit te stoten voor zakelijk vliegverkeer ten opzichte van 2019. En waar mogelijk nog minder. 
  • 6 locaties van EZ en LVVN zijn aangesloten op groene stroom. Het inkopen van Nederlandse groene stroom heeft ervoor gezorgd dat 73% van het elektriciteitsverbruik in 2023 uit groene stroom bestond. 
  • De basis is gelegd voor het nieuwe MVI-actieplan 2022-2025. De komende jaren richten EZ en LVVN zich nadrukkelijk op het verduurzamen van hun eigen inkoop. Zij sturen met data op concrete bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

In het ‘Manifest verduurzaming bedrijfsvoering’ staat hoe de CO2-uitstoot de komende jaren omlaag moet. Om zo een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben in 2030. Deze doelen zijn:

  • Wagenpark 100% zero-emissie in 2028.
  • Maximaal 35% restafval in 2024. Voor 2025 is een CO2-reductie van 60% vergeleken met 2019 het doel.
  • Klimaatvriendelijke catering; terugdringen voedselverspilling en meer plantaardige eiwitten op het menu.
  • Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).
  • Duurzame ICT (DICTU) (circulariteit, energie).
  • Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (50% CO2-reductie).

Verdere vergroening

Voor de ministeries geldt dat energie (elektriciteit en verwarmen) verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de CO2-uitstoot.

EZ en LVVN willen de eigen CO2-uitstoot blijvend verminderen, bijvoorbeeld door duurzamer te reizen, het wagenpark verder te elektrificeren en het aandeel hernieuwbare energie verder te vergroten. 

Neem voor meer informatie, vragen, of opmerkingen contact op met duurzamebedrijfsvoering@minezk.nl.
Op de website van SKAO staat meer informatie over het certificaat van het ministerie van EZ.

Groener, schoner, bewuster.
De Rijksoverheid werkt, net als heel Nederland, hard aan de verduurzaming.
We gaan samen naar klimaatneutraal, en dat voor 2030.
Wat is daarin de rol van EZK en LNV?
We hebben een belangrijke opdracht in de klimaat- en energietransitie van Nederland.
En daarmee ook een voorbeeldfunctie.
Dat betekent dat we ook zélf moeten doen, wat we van anderen vragen.
En daarmee uitdragen waar we voor staan.
Daarom wordt onze eigen bedrijfsvoering steeds duurzamer...
en nemen we maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van de footprint.
Hoe is ons dat het afgelopen jaar vergaan?
We werkten veel thuis en reisden veel minder.
Dit directe gevolg van de coronacrisis was duidelijk van invloed op onze CO2-uitstoot.
Ook ontstond  hierdoor ruimte voor duurzamere keuzes.
Zo kozen we ervoor om structureel minder te gaan vliegen.
Ook nu de reisbeperkingen zijn afgeschaft, wille we 25% minder blijven vliegen dan voor de coronaperiode.
Behalve dingen ‘laten’ hebben we ook veel gedáán om die CO2 uitstoot te verminderen...
zoals het verder elektrificeren van het wagenpark.
In het wagenpark van de NVWA is het aandeel elektrische auto’s in het afgelopen jaar zelfs bijna verdubbeld.
Van 26% naar 50%.
We kochten meer groene stroom in...
waardoor de uitstoot van CO2 door elektriciteitsgebruik in onze panden is afgenomen.
Ook bij alle andere inkopen hadden we dit jaar méér aandacht voor duurzaamheid.
Hoe nu verder?
In de toekomst wordt hybride werken ons nieuwe normaal.
We willen minder reizen en niet meer voor elk overleg naar kantoor komen.
Buitenlandse dienstreizen willen we -ook post corona- voor een deel vervangen door virtuele alternatieven.
We gaan verder met het elektrificeren van het wagenpark.
Voor 2028 is ons wagenpark zero emissie.
We blijven het aandeel hernieuwbare energie vergroten.
Ook willen we verbeteringen doorvoeren in bijvoorbeeld onze catering, door voedselverspilling te minimaliseren.
We willen toe naar een duurzamere verhouding tussen plantaardig en dierlijk eiwit in het aanbod.
We gaan meer biologisch en lokaal geproduceerd voedsel aanbieden.
In 2021 zijn we gecertificeerd op trede 3 van de CO2 Prestatieladder.
De komende jaren werken we toe naar niveau 4 en 5 op de ladder.
Deze ladder helpt ons om een goed beeld te krijgen van verdere mogelijkheden...
die er zijn om de CO2 uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering te verminderen.
Naast het verduurzamen van onze faciliteiten...
is het belangrijk om steeds meer in te zetten op het duurzaam handelen van iedereen binnen EZK en LNV.
Want een duurzame organisatie is uiteindelijk de optelsom van het gedrag van ons allemaal.
Samen werken we met elkaar aan een klimaatneutrale, duurzame bedrijfsvoering.

Documenten