Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit verwezen naar deze publicatie.

In dit document staat een overzicht van de onderzochte stelsels. Ten opzichte van de publicatie van 23 april 2015 is dit overzicht aangevuld met de kwalificatie van de stelsels van China, Egypte, Malta en Singapore. Verder is een nadere toelichting opgenomen over de behandeling van de Duitse Krankenversicherung. De per land vermelde beoordelingsjaren zijn verwijderd, omdat deze niet volledig correspondeerden met de actuele situatie.