Wetsvoorstel ‘Herstel en afwikkeling van verzekeraars’ naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Dijsselbloem van Financiën en Van der Steur van Veiligheid en Justitie ingestemd met het wetsvoorstel 'Herstel en afwikkeling van verzekeraars'. Om in de toekomst op een goede manier om te gaan met falende verzekeraars wordt met dit wetsvoorstel het interventie-instrumentarium voor verzekeraars versterkt. Het wetsvoorstel herziet het bestaande wettelijk kader en biedt De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een verzekeraar of een verzekeringsgroep in de problemen is.

Bijna alle verzekeraars zullen op basis van de nieuwe regels plannen moeten gaan opstellen waarin zij inventariseren welke maatregelen ze kunnen en zullen nemen wanneer hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor grote verzekeraars afwikkelingsplannen opstellen waarin DNB de strategie voor de afwikkeling van de verzekeraar bepaalt, belemmeringen voor de afwikkeling signaleert en zo nodig wegneemt. Als een verzekeraar faalt, zal DNB beter in staat zijn onderdelen van de verzekeraar zoals de verzekeringsportefeuille te isoleren en over te dragen aan een andere partij of een overbruggingsverzekeraar.
 
De wet regelt dat een eventueel noodzakelijke zogeheten 'bail-in' om de verliezen op te vangen, wordt verruimd tot alle schuldeisers. Voordat polishouders verliezen leiden zullen eerst de aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen moeten absorberen, pas als allerlaatste komen de polishouders aan de orde. Op deze manier worden de polishouders beter beschermd. Verder wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat schuldeisers, en dus ook polishouders, na afwikkeling beter af moeten zijn dan wanneer niet zou zijn ingegrepen en de onderneming failliet zou zijn gegaan. Het wetsvoorstel beoogt nadrukkelijk de belangen van polishouders beter te beschermen.
 
Naast de herziening van het interventie-instrumentarium van DNB wordt de procedure voor het faillissement van een verzekeraar aangepast. Polishouders kunnen als bevoorrecht schuldeisers aanspraak maken op bijna alle bezittingen van de verzekeraar maar moeten onder de huidige wet relatief lang op hun uitkering wachten. Dit kan tot grote problemen leiden. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de curator van een failliete verzekeraar onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement polishouders een voorschot kan geven op hun uitkering uit de boedel. Ook voor deze aanpassing geldt dat het doel is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar beter te beschermen.

Het wetsvoorstel is eerder dit jaar ter consultatie voorgelegd. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.