Jaarplan 2020 Belastingdienst: inzicht in keuzes uitvoering en toezicht

Het bieden van inzicht in de keuzes voor uitvoering en toezicht. Dit staat onder meer centraal in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst, dat staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer stuurt. Er is ook aandacht voor de schuldenproblematiek en het toezicht op bedrijven. Verder gaat het Jaarplan 2020 in op ‘Beheerst vernieuwen’, de stapsgewijze verbetering van de Belastingdienst.

Het Jaarplan 2020 biedt inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven, en de keuzes die ze maakt als het gaat om uitvoering en toezicht. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst hoe mensen en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen gaat de Belastingdienst steeds meer naar een aanpak waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarom wil de dienst burgers en bedrijven zo vroeg mogelijk helpen. Onderdeel van deze aanpak is het leveren van maatwerk. “Het is zaak om oog te houden voor de menselijke maat. De uitdaging voor de Belastingdienst is een digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet”, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer.

Voorbeeld van de wijze waarop fouten kunnen worden voorkomen in het contact met de Belastingdienst  is een beter uitnodigingsbeleid voor het doen van aangifte. Zo moeten er minder burgers in een zogenaamd verzuimtraject terecht komen. Daarnaast verbetert de Belastingdienst de online aangifte en worden brieven en berichten begrijpelijker gemaakt. Ook komt er vervolg op een pilot met een automatisch ingevulde winstaangifte voor zzp’ers.

Snel overzicht van schulden

De Belastingdienst besteedt in het jaarplan aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen. Eén daarvan is het voorkomen van en het omgaan met schulden. Zo komt er een automatische incasso om te voorkomen dat burgers en bedrijven met een betalingsregeling een termijn vergeten te betalen. Ook start de Belastingdienst een pilot met een vorderingenoverzicht op het klantportaal Geldzaken. Op deze manier hebben burgers sneller en gemakkelijker een actueel overzicht van hun schulden bij de Belastingdienst.

Als onderdeel van verbetering van de dienstverlening gaat de BelastingTelefoon verder mensen terugbellen als die bij piekmomenten een bericht hebben achtergelaten. Voor fiscaal dienstverleners wordt het bezwaarproces gedigitaliseerd. Daarnaast verbetert de Belastingdienst het ‘horizontaal toezicht’ op bedrijven, bedoeld om de naleving van fiscale regelgeving zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Binnen deze vorm van toezicht worden diverse wijzigingen doorgevoerd die de duidelijkheid, transparantie en eenduidigheid van het horizontaal toezicht moeten bevorderen.

Aanpak constructies

Handhaving is een belangrijk onderwerp in het Jaarplan 2020. Binnen het programma Verhuld Vermogen wordt het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Ook binnenlands verhuld vermogen, ondergebracht in (familie)stichtingen, wordt aangepakt. Daarnaast wordt er scherper gelet op fraude in de uitzend- en schoonmaakbranche en komt er extra geld voor de bestrijding van witwassen en ondermijning.

Beheerst vernieuwen

Om alle ambities voor 2020 en daarna te verwezenlijken zijn voldoende medewerkers, een goed werkende ICT, een goede sturing en een duurzame cultuurverandering met aandacht met de menselijke maat belangrijk. Met de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ wordt daaraan gewerkt. De eerste voorzichtige resultaten zijn zichtbaar, met name bij het werven van nieuwe medewerkers, maar de problemen van de Belastingdienst zijn groot, complex en hardnekkig. De oplossing is stapsgewijze aanpak, met een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

De Belastingdienst wil in 2020 onder meer circa 2000 nieuwe medewerkers werven, die ook beter moeten worden opgevangen. Op het gebied van ICT wordt er gewerkt aan het terugbrengen van de technische schuld (achterstallig onderhoud) naar 39%. Ook worden er resultaten verwacht bij diverse vernieuwingsprojecten, zoals het continu monitoren van vorderingen. En met het meerjarige programma ‘Leiderschap en cultuur’ investeert de dienst in een duurzame cultuurverandering.

Over het jaarplan

Het Jaarplan 2020 is het tweede jaarplan ‘nieuwe stijl’: een gestructureerde wijze van plannen en rapporteren met een jaarplan en drie daaropvolgende voortgangsrapportages. Het Jaarplan 2020 is verbreed met de activiteiten voor grote ondernemingen, belastingplichtigen voor de erf- en schenkbelasting en buitenlands belastingplichtigen. In het Jaarplan 2021 volgt een verdere verbreding met de douane- en FIOD-activiteiten. Een klein deel van hun activiteiten is al in het Jaarplan 2020 terug te vinden.