Wob-verzoek indienen bij het ministerie van IenW

Via een Wob-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Eisen Wob-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een Wob-verzoek indienen. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Wob-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Wob-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment waarop u uw verzoek nader heeft toegelicht.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt alle besluiten op Wob-verzoeken (Wob-besluiten) geanonimiseerd elders op deze site.

Indienen Wob-verzoek

Bij voorkeur zendt u uw Wob-verzoek aan:

Wob-loket@minienw.nl

Wanneer u liever schriftelijk uw verzoek indient, richt u dit aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Tav Wob-unit/Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 20901
2500 EX Den Haag