Kamerbrief voor het Algemeen Overleg Water van 28 juni

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand
van zaken van enkele relevante waterdossiers.

De volgende hoofdonderwerpen komen in de brief aan de orde.

  • Delta-aanpak Waterkwaliteit;
  • ecologie grote wateren;
  • IJsselmeergebied;
  • rivierengebied;
  • kust en zee;
  • klimaatadaptatie.

Bijlagen