Certificatie voor de CO₂-Prestatieladder

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), inclusief de uitvoeringsdiensten Rijkswaterstaat en ILT, en de agentschappen PBL, KNMI heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder voor trede 4. 

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Deze methodiek is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 tredes richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. De tredes 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is.

Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij transparant communiceren over alle aspecten van hun CO2-beleid en initiatieven nemen binnen de sector of keten. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens en het ambitieniveau en permanente commitment van de organisatie. Certificering voor de CO2-Prestatieladder is een aanvulling op het interne klimaat- en energiebeleid van het ministerie.

Lean & Green programma Connekt

Sinds 2012 is IenW deelnemer aan het Lean & Green programma van Connekt. In dat kader heeft het zich al vastgelegd om in 2016 de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen huisvesting en mobiliteit met 20% terug te brengen ten opzichte van 2011. Dit doel is gerealiseerd.

IenW is als beleidsdepartement verantwoordelijk voor het landelijk milieubeleid en is in die hoedanigheid betrokken bij veel initiatieven voor CO2-reductie. IenW is mede-initiatiefnemer van de coalitie Anders Reizen en de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw.

Rijkswaterstaat zet in op het energieneutraal functioneren van de netwerken in zijn beheer in 2030. In zijn beleid voor duurzaam inkopen wordt door Rijkswaterstaat al enige tijd een gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder.

Het is een logische stap om de methodiek waartoe andere partijen worden aangespoord ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Het leidt tot een beter begrip van en een helderder dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.

De ambitie is om uiterlijk in 2021 te zijn gecertificeerd op trede 5. De meeste eisen die aan trede 3 worden gesteld, zijn al in de bedrijfsvoering van het ministerie doorgevoerd. Het CO2-Managementplan 2019-2020 bevat de informatie die hierbij van belang is.

De voortgang in de CO2-uitstoot en -reductie worden voortaan halfjaarlijks gepubliceerd.

Eens per jaar wordt het reductieplan geactualiseerd.

Kerngegevens

De CO2-voetafdruk van IenW bedroeg in 2018 115 kton CO2. Het grootste deel (94%) werd door Rijkswaterstaat uitgestoten. De belangrijkste posten waren de Rijksrederij; de verlichting, verkeersregeling en tunnels van en in het hoofdwegennet; de sluizen, stuwen en gemalen van het hoofdwatersysteem.

IenW heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot in 2020 met 30% te verminderen ten opzichte van 2009 met een streven naar 40% via structurele besparingen (o.a. door verduurzaming van het IenW wagenpark). Dit alles om in 2030 als departement klimaatneutraal te zijn.Belangrijke maatregelen voor de periode 2017-2020 zijn: inkoop van groene stroom opgewekt in Nederland; bijmenging van biodiesel in de vloot van de Rijksrederij; installatie van LED-verlichting langs het hoofdwegennet; opwekking van hernieuwbare energie op het eigen areaal.

Daarnaast zet het ministerie in op CO2-reductie in de keten waar zij onderdeel van is. IenW realiseert al veel CO2-reductie in haar keten via onder andere duurzaam inkopen, innovatiebeleid en Green Deals. Voor CO2-reductie in onze keten zijn de volgende concrete doelen gesteld welke voortkomen uit de Asfaltimpuls en de Green Deal Het Nieuwe Draaien:

  1. 20% CO2-reductie per eenheid (ton) asfalt in alle aanleg en onderhoud projecten van RWS in 2025 ten opzichte van 2017;
  2. 10% CO2-reductie door mobiele werktuigen realiseren in ten minste 5 projecten van Rijkswaterstaat  waarvan de gunning in 2020 plaatsvindt of wordt voorbereid en waarbij de reductie wordt gemeten door deze te toetsen aan een projectgebonden referentie voor het jaar 2016.

Naast twee specifieke ketendoelen vraagt certificering op niveau trede 4 dat IenW initiatiefnemer is van een ontwikkelproject gericht op het op doen van leerervaringen en de kennisdeling hierover. Besloten is om het opnemen van de CO2-Prestatieladder als criterium bij ICT-inkooptrajecten op te voeren als ontwikkelproject. Deze actie is reeds opgenomen in het IenM Actieplan MVI.

Informatie, vragen, opmerkingen? ProgrammaDuurzaamheid@minienw.nl

Documenten