Wob-verzoek indienen bij het ministerie van JenV

Een ieder mag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Wob-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 1 dag na verzending van het Wob-besluit, de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.

Centrale behandeling Wob-verzoeken bij JenV

Wob-verzoeken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid worden in behandeling genomen door de Wob-coördinatiedesk van het bestuursdepartement. De correspondentie over uw Wob-verzoek loopt via de behandelaar.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

U kunt uw Wob-verzoek per brief indienen. U kunt uw brief sturen aan:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag