Diensten en instellingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) bestaat uit verschillende onderdelen, die elk hun eigen taken hebben.

Bestuursdepartement

Het Bestuursdepartement ondersteunt het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) streeft naar een rechtvaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van sancties. De activiteiten van het CJIB zijn samen te vatten in 3 'pijlers': innen, coördineren en informeren.

Het CJIB is het meest bekend van het innen van de verkeersboetes (zo’n 12 miljoen per jaar). De organisatie int echter ook schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, strafrechtboetes, transacties en bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB niet-punitieve (niet-straffende) geldvorderingen voor andere overheidsinstanties.

Bovendien heeft de organisatie coördinerende taken op het gebied van taak- en vrijheidsstraffen en arrestatiebevelen. Daarnaast voorziet het CJIB andere justitieonderdelen van relevante (management) informatie. In de 3 vestigingen in Leeuwarden werken ruim 950 mensen.

Dienst Justis

De Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat doet de Dienst Justis?
Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. De Dienst Justis toetst of personen een voorgeschiedenis hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staat. Daarnaast toetst de Dienst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. Ook voert de Dienst Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging en gratie uit.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De penitentiaire inrichtingen in Nederland vallen onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hierin zijn ook de justitiële jeugdinrichtingen en de Tbs-klinieken ondergebracht. DJI levert een bijdrage aan een veiliger samenleving door vrijheidsstraffen en maatregelen uit te voeren. Daarbij is het belangrijk dat gedetineerden de kans krijgen om een aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Het hoofdkantoor van DJI bevindt zich in Den Haag. Bij de 77 vestigingen in het land werken ongeveer 15.690 medewerkers.

Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) is een taakorganisatie van het ministerie Justitie en Veiligheid. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelt het vertrek van vreemdelingen. Het gaat om vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. De dienst zet zich in om het vertrek tijdig en zorgvuldig te laten verlopen.

Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid

Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid ondersteunt de (organisaties van) professionals die werkzaam zijn in het jeugd- en veiligheidsdomein (bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, de politie en OM) die worden geconfronteerd met complexe(re) privacyvraagstukken.

Het Servicecentrum helpt deze organisaties onder meer door het geven van (zo mogelijk) advies op maat, het opbouwen van de noodzakelijke kennis over privacy wet- en regelgeving en het (mede-)ontwikkelen van producten zoals informatiebladen en privacy convenanten. Hierdoor kunnen deze organisaties de juiste afwegingen maken en kunnen zij de kaders vaststellen bij het nemen van besluiten over wanneer en op welke wijze zij persoonsgegevens kunnen verwerken.

Omdat de capaciteit beperkt is, kan het Servicecentrum geen vraagbaak zijn voor de professional met min of meer standaard privacyvragen. Deze vragen moeten in eerste instantie bij de eigen organisatie en/of koepelorganisatie worden neergelegd. Mochten zij daar niet uitkomen, dan kan advies worden gevraagd aan het Servicecentrum Privacy en Veiligheid. Alvorens het Servicecentrum kan worden ingeschakeld moet de vragensteller:

  • zoveel mogelijk zijn 'eigen huiswerk' hebben verricht;
  • het adviesverzoek/de vraag aan het Servicecentrum helder formuleren en voorzien van de noodzakelijke documentatie.

Servicecentrum Privacy en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Inspectie Veiligheid en Justitie

Veel mensen en organisaties dragen hun steentje bij aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Denk aan de politieagent die op straat surveilleert, de brandweerman die blust, de gevangenisbewaarder die een gedetineerde begeleidt of de marechaussee die een vreemdeling uitzet. Zij moeten zich bij hun werk houden aan afspraken en regels. De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) kijkt of betrokkenen dit ook doen en of hun manier van werken inderdaad bijdraagt aan een veilig en rechtvaardig Nederland. De Inspectie VenJ laat dit aan betrokkenen zien, waaronder de verantwoordelijk minister of staatssecretaris. Zodat zij weten wat goed gaat en waar en hoe het beter kan.

Het werkterrein van de Inspectie VenJ bestaat uit de toezichtgebieden Jeugd, Asiel en Migratie, Sanctietoepassing, Politie en Nationale veiligheid. Ieder toezichtgebied kent verschillende, meer specifieke aandachtsvelden. Een deel van de toezichtactiviteiten vindt plaats in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Sommige activiteiten raken het lokaal gebonden bestuur en de lokale veiligheid. De Inspectie houdt toezicht op deze aspecten wanneer ze de verantwoordelijkheden raken van de minister of staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Justitiële Informatiedienst (JustID)

De Justitiële Informatiedienst (JustID) fungeert als centrale ketenvoorziening voor de registratie van justitiële en strafvorderlijke gegevens en de verstrekking daarvan aan daartoe bevoegde personen en instanties.

De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en een integraal persoonsbeeld aan daartoe gerechtigden. JustID levert een bijdrage aan de totstandkoming van dit persoonbeeld binnen de wettelijke kaders en ondersteunt de strafrechtsketen (volwassen en jeugd), de vreemdelingenketen en de jeugdketens (zorg, bescherming) voor zover deze raken aan de strafrechtsketen. Hiertoe worden ketenvoorzieningen ontwikkeld en worden diensten, advisering en voorzieningen geleverd die direct of indirect bijdragen aan het integer en integraal persoonsbeeld.

Niet alleen gestructureerde informatie zoals de registers Strafrechtsketendatabank (SKDB) en het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), maar ook ongestructureerde (dossier)informatie zoals documentmanagement- en archiefsystemen als het Centraal Digitaal Depot, het CDD+. Daarnaast zijn onder meer het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en het Platform Interceptie & Decriptie & Signaalanalyse (PIDS) ondergebracht bij JustID.

Justitiële Informatiedienst

Bezoekadres
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postadres
Postbus 337
7600 AH Almelo
Telefoon: (088) 998 90 00
Fax: (0546) 824 305
Email: info@justid.nl

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Een terroristische aanslag kan duizenden slachtoffers tot gevolg hebben en hele samenlevingen ontwrichten. Helaas is ook Nederland kwetsbaar. De toenemende dreiging maakt een steeds scherpere samenwerking tussen de vele regionale en landelijke terrorismebestrijders noodzakelijk. Om deze samenwerking te verbeteren en te coördineren, is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd.

De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bestaat sinds 1 januari 2012. Het NCSC draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Met onafhankelijk forensisch onderzoek draagt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij aan het leveren van betrouwbare informatie aan nationale en internationale organisaties, die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid. Tot de opdrachtgevers van NFI behoren de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de politie en andere instanties die zich bezighouden met de opsporing van strafbare feiten. Het NFI is gevestigd in de Haagse wijk Ypenburg; daar dragen bijna 600 medewerkers bij aan ruim 60.000 aanvragen op jaarbasis.

Openbaar Ministerie (OM)

Als onderdeel van de rechterlijke macht is het Openbaar Ministerie (OM) de enige instantie in Nederland die mensen voor de strafrechter kan brengen. In samenwerking met de politie en andere opsporingsdiensten, zorgt het OM dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Belangrijk is bovendien het toezicht op de uitvoering van vonnissen. Kortom, het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Politie

Toezicht houden in de publieke ruimte (op straat bijvoorbeeld), handhaven van de openbare orde, opsporen van strafbare feiten en hulp bij nood verlenen. Dat zijn de kerntaken van de politie. Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in 1 korps: de Nationale Politie.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. Via onderzoek, juridische adviezen en passende maatregelen wil de Raad die bedreiging voorkomen of wegnemen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Denk aan de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechtelijke macht en de jeugdreclassering. Bij de Raad werken ongeveer 2300 mensen, verspreid over 17 locaties in het hele land. De organisatiestructuur omvat een Landelijke Directie, 10 regio’s en een Landelijke Staforganisatie. De Landelijke Directie en de Landelijke Staforganisatie zijn in Den Haag gevestigd.

Rechtspraak

Een goed functionerende rechtspraak geniet het vertrouwen van de burgers en vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de rechtstaat.

Onder de Rechtspraak vallen de Raad voor de Rechtspraak, alle 11 rechtbanken, de 4 gerechtshoven en andere bijzondere colleges en de Hoge Raad. Elk arrondissement heeft 1 rechtbank. Een rechtbank bestaat uit maximaal vijf sectoren, waaronder in ieder geval de sector bestuur, civiel, straf en kanton. Elk bestuursgebied heeft 1 gerechtshof waar in principe de zaken van de rechtbanken in hoger beroep worden behandeld. Daarnaast zijn er bijzondere colleges voor specifieke hoger beroep-zaken.

De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege binnen de gewone rechterlijke macht in Nederland. De belangrijkste taak van de Hoge Raad is de cassatierechtspraak op het gebied van het civiele recht, het strafrecht en het belastingrecht. Op het gebied van het civiele recht en het strafrecht is de Hoge Raad ook de cassatierechter voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest. Ook nabestaanden van mensen die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen, kunnen een aanvraag doen bij het Schadefonds.
Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Het Schadefonds kan het leed niet ongedaan maken, maar kan hopelijk wel zorgen voor enige genoegdoening voor de slachtoffers. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere manier vergoed? Dan kan een slachtoffer of nabestaande terecht bij het Schadefonds.
Het Schadefonds - opgericht in 1976 - is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Het Schadefonds beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en wordt gefinancierd uit de algemene middelen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voert onderzoek uit of laat dat doen, adviseert over de consequenties van de onderzoeksresultaten voor het beleid en verzamelt en verspreidt kennis. Daarnaast organiseert het WODC symposia en gastcolleges en geeft het centrum rapporten, boekenreeksen en tijdschriften uit.