Inrichting wietteeltexperiment in de loop van 2018 helder

De inrichting van het 'Experiment gesloten coffeeshopketen' wordt in de loop van 2018 helder. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer het traject dat hiervoor nodig is. Allereerst is de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van professor  Knottnerus verzocht uiterlijk 31 mei 2018 advies uitbrengen over de vormgeving van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. Ook zal de commissie later dit jaar adviseren welke gemeenten gaan deelnemen aan de proef.

©Politie. Foto: Peter Monteny

Minister Grapperhaus en minister Bruins zullen naar aanleiding van het advies van de commissie Knottnerus voor de zomer de inrichting van het experiment vaststellen. Gemeenten kunnen vervolgens kenbaar maken of zij willen deelnemen. De adviescommissie zal op basis hiervan in het najaar van 2018 een voordracht doen van de gemeenten voor deelname aan het experiment.  Zoals aangekondigd in het regeerakkoord zal het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik worden uitgevoerd in de gesloten coffeeshopketen in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten.

Wetgeving

Om het experiment met cannabisteelt mogelijk te maken wordt op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel. In deze 'experimenteerwet' wordt tijdelijk afgeweken van bestaande wet- en regelgeving. Dit wetsvoorstel ligt nu ter consultatie bij de betrokken partners in de uitvoering: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak, de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het streven is om het wetsvoorstel voor het zomerreces in te dienen bij de Tweede Kamer, met inachtneming van de noodzakelijke stappen in het wetgevingsproces en zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. 

Verder is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig om de randvoorwaarden van het experiment op te stellen, zoals de eisen aan de hennepteelt en de verkoop in coffeeshops. De AMvB wordt opgesteld na advies van de adviescommissie Knottnerus eind mei en is naar verwachting in het 3e of 4e kwartaal van 2018 gereed.

Het experiment zal na inwerkingtreding van de 'experimenteerwet' en de AMvB uit 3 fasen bestaan:

1. De voorbereidingsfase: teler(s) en gemeenten worden aangewezen, waarna zij zich voor kunnen bereiden op hun deelname aan het experiment.

2. De experimenteerfase: zodra de voorbereidingen gereed zijn kan het experiment beginnen. Tijdens deze fase mag in het kader van het experiment hennep worden geproduceerd, geleverd aan coffeeshops die zijn gevestigd in de deelnemende gemeenten en aldaar worden verkocht. In de concept wettekst is een termijn van 4 jaar voor de experimenteerfase voorzien.

3. De afbouwfase: De situatie wordt hersteld zoals deze bestond vóór het experiment. Hiervoor wordt een termijn van 6 maanden voorzien.

Effectmeting en evaluatie

In het regeerakkoord is opgenomen dat het experiment na afloop onafhankelijk geëvalueerd moet worden. De commissie Knottnerus adviseert over de opzet. Het daadwerkelijke meten van de effecten vindt plaats door een nog in te richten onderzoeksteam, dat wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor de evaluatie van het experiment.