Digitale deurbel maakt straten veiliger

Het aantal woninginbraken is gedaald in de Almeerse Stedenwijk, blijkt uit de pilot Digitale Deurbel. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, werden in 2018 96 digitale deurbellen met camera geïnstalleerd. In de straten met deze deurbellen werden voor bijna de helft minder inbraken gepleegd.  Daarnaast voelen veel bewoners met een digitale deurbel zich aanzienlijk veiliger. Op basis van de evaluatie kunnen gemeenten in het preventieadvies aan inwoners voortaan ook informeren over de positieve effecten van een digitale deurbel met camera. De pilot is uitgevoerd in samenwerking tussen Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en twee Almeerse Politiekeurmerk Veilig Wonen-installatiebedrijven.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

In 45 straten in de Stedenwijk zijn digitale deurbellen geïnstalleerd. Om de ontwikkeling van de objectieve veiligheid te onderzoeken, zijn de pilotstraten vergeleken met een groep controlestraten (vergelijkbare straten zonder digitale deurbellen) in dezelfde wijk. Het aantal woninginbraken nam in straten met een digitale deurbel in 2018 met 48% af ten opzichte van het jaar daarvoor, in de controlestraten was dat slechts met 5%. Het aantal auto-inbraken bleef stabiel in de pilotstraten, terwijl deze sterk stegen in de controlestraten. Bij overige vermogensdelicten en vernielingen was geen effect vast te stellen.

Hoewel op straatniveau de positieve effecten van de digitale deurbel significant zijn, is dat op wijk- en woningniveau nog niet te merken. In de Stedenwijk vonden in 2018 76 woninginbraken plaats, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017, toen dit er 111 waren. Maar die grote daling vond ook plaats in de Muziekwijk Zuid, de wijk die in het kader van de pilot als vergelijkingswijk is aangewezen en waar geen digitale deurbellen zijn geïnstalleerd. Van de 96 pilotwoningen is in 1 woning ingebroken. Dit inbraakpercentage van 1,0% wijkt niet significant af van het inbraakpercentage in de hele wijk (1,8%) of heel Almere (1,2%).

Buurtbewoners met een digitale deurbel voelen zich aan het einde van de pilot aanzienlijk veiliger dan voor de pilot. Het percentage deelnemers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woning daalde van 40% voor de pilot naar 23% aan het einde van de pilot. Ook geven zij de veiligheid in de buurt gemiddeld een 6,5 in plaats van een 5,9 een jaar eerder. Vier op de vijf deelnemers schrijft het verbeterde veiligheidsgevoel toe aan de digitale deurbel. De gemeente Almere gaat voortaan bij het gratis preventieadvies inwoners over de positieve effecten van een digitale deurbel voorlichten. 

Camera in beeld

Het aanmelden van de digitale deurbel bij Camera in Beeld was één van de voorwaarden voor bewoners om mee te doen aan de pilot. Dit is een politiesysteem dat alle camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte in kaart brengt. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in een buurt, dan kan de politie in het systeem kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en kan vervolgens contact opnemen met de eigenaren van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Resultaten aanpak en innovatie

De aanpak van woninginbraken werpt haar vruchten af. Vanaf 2012 is een constante daling van het aantal woninginbraken te zien. Zo is het aantal woninginbraken in 2018 met 13% afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging van het ophelderingspercentage loopt echter nog achter. Naast de klassieke inzet op daders, immers is er altijd een gemotiveerde dader die een delict pleegt, worden er ook situationele maatregelen genomen. Denk aan buurtpreventie, verbeteren van hang- en sluitwerk en degelijke straatverlichting. De inzet van digitale deurbellen met camera passen binnen die aanpak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt en werkt nauw samen met gemeenten om het aantal woninginbraken verder terug te dringen. De resultaten uit deze pilot worden dan ook actief gedeeld onder gemeenten.

In navolging van de pilot met digitale deurbellen, vinden er komende jaren nog meer experimenten plaats om woninginbraken te voorkomen. In Rotterdam-Zuid is inmiddels gestart met het Fieldlab Inbraakvrije wijk. Met dit experiment wordt onder andere onderzocht of beweging- en geluidssensoren in de openbare ruimte, verdacht gedrag in een vroegtijdig stadium kunnen herkennen om woningbraken te kunnen voorkomen.