Maatregelen na inspectierapport ‘Vertrekproces van de Armeense kinderen’

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) neemt een aantal maatregelen om te voorkomen dat nogmaals een situatie ontstaat zoals rond de terugkeer van de Armeense kinderen Lily en Howick. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid is meer regie, vertrouwen en vooral communicatie nodig tussen alle betrokken partijen.

Broekers-Knol spreekt van een unieke zaak, onder meer door alle maatschappelijke druk en het verdwijnen van de kinderen vlak voor de geplande terugkeer. Ze verwacht dat het feit dat de discretionaire bevoegdheid inmiddels is afgeschaft, bijdraagt aan het voorkomen van oplopende spanning, zoals in deze zaak.

Tegelijkertijd neemt de staatssecretaris de aanbevelingen van de Inspectie over. ‘Zeker als minderjarige kinderen betrokken zijn, is het belangrijk dat het verloop van de procedure duidelijk is. Daarom moeten alle betrokken partijen goed samenwerken en hun taken goed uitvoeren. Dat is hier niet gebeurd.’

De staatssecretaris is van mening dat de afspraken over de werkzaamheden van de Dienst Terugkeer & Vertrek én van een organisatie als Nidos aangescherpt moeten worden. Dat is nodig omdat de Inspectie heeft geconstateerd dat de DT&V onvoldoende regie heeft genomen en te veel vertrouwen heeft gesteld in voogdij-instelling Nidos, die zich van haar kant niet aan de afspraken heeft gehouden. Ook niet aan de afspraken met betrekking tot communicatie bij verschil van inzicht.

Het aanscherpen van de afspraken moet ervoor zorgen dat de onderlinge taakverdeling tussen DT&V en een organisatie als Nidos in het terugkeerproces duidelijker wordt. Daarbij wordt de DT&V gevraagd om meer regie te nemen en wordt een organisatie als Nidos nadrukkelijk gehouden aan het nakomen van gemaakte afspraken en het enkel uitvoeren van activiteiten die onder de voogdij- of jeugdbeschermingstaak vallen.

Ook ligt er een opdracht voor de politie, die informatie beter moet gaan uitwisselen in voorkomende gevallen. De politie maakt een instructie over hoe in de toekomst moet worden opgetreden als minderjarige asielkinderen worden onttrokken aan het gezag.

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) erkent dat het krachtenveld waarin de migratieketen opereert complex is en waardeert de inzet van de medewerkers bij de zorgvuldige en eerlijke uitvoering van het migratiebeleid.