Directoraat-Generaal Politie (DGPol)

Directeur-Generaal Politie, Straffen en Beschermen
Dhr. mr. W. F. Saris MPA

Portefeuille Middelen Politie

De Minister stelt via zijn beheersverantwoordelijkheid de gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen. Ofwel: de minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet. In de Portefeuille Middelen Politie staan personeel en middelen van de politie dan ook centraal. Deze portefeuille geeft uitvoering aan de verantwoordelijkheid van de minister om jaarlijks de begroting, het beheersplan, de meerjarenraming en het jaarverslag van de politie vast te stellen en kaders voor de politie te stellen op onderwerpen als personeel, huisvesting, ICT en inkoop.

Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering

De portefeuille Politieel beleid en taakuitvoering houdt zich vanuit de politieke- en eindverantwoordelijkheid van de minister bezig met alle onderwerpen die het bestel als geheel en de organisatie, taakuitvoering en primaire processen van de politie raken. Het doel in deze portefeuille is te weten wat er leeft in de omgeving van de politieorganisatie, dit te vertalen naar een politiebijdrage en hierover prestatieafspraken te formuleren passend binnen de gestelde beheerskaders.

Programma Meldkamer, C2000 en 112

Naar aanleiding van het regeerakkoord van kabinet Rutte I (2010) is bepaald dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) moet worden gerealiseerd met tien meldkamerlocaties voor politie, brandweer, ambulance en Kmar. De vorming van de LMO moet leiden tot een kwalitatieve verbetering van de meldkamerprocessen waarbij de burger zo veel als mogelijk in het eerste contact wordt geholpen.

Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing (DVCB)

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het stelsel van de decentrale crisisbeheersing en brandweerzorg (waaronder de veiligheidsregio’s en Caribisch Nederland) en de generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing, en brandweerzorg (waaronder de veiligheidsregio’s en Caribisch Nederland) en de generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing.

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

De kerntaken van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum zijn operationele informatievoorziening via het Multidisciplinair operationeel beeld (MLOB), planvorming & advisering en bijstandscoördinatie. Lees meer over LOCC.

Politie

Toezicht houden in de publieke ruimte (op straat bijvoorbeeld), handhaven van de openbare orde, opsporen van strafbare feiten en hulp bij nood verlenen. Dat zijn de kerntaken van de politie. Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in 1 korps: de Nationale Politie.

Korps Politie Caribisch Nederland

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN, tot 1 januari 2011 Korps Politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is het politiekorps van Caribisch Nederland. Het korps is op 10 oktober 2010 ingesteld.  

Brandweerkorps Caribisch Nederland

De Brandweer Caribisch Nederland is de overkoepelende organisatie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het korps werd op 10 oktober 2010 ingesteld en nam de taken over van de drie eilandelijke brandweerkorpsen.