Strategische documenten Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Voortgangrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering (2019)

Sinds 2014 wordt gewerkt aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Doelstelling is te komen tot een moderne regeling die de opsporing en afdoening van strafbare feiten sneller en effectiever doet verlopen en die met het oog op de digitalisering van de samenleving techniekonafhankelijk is. Het nieuwe Wetboek is in concept gereed. Op het moment wordt gezocht naar financiƫle dekking van de implementatiekosten, waarna het nieuwe Wetboek voor advies aan de Raad van State kan worden voorgelegd.