Strategische documenten Directoraat-Generaal Migratie

Rapportage Vreemdelingenketen: Periode januari-december 2018 (2019)

Verschijnt 2 keer per jaar en beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de migratieketen. Het bevat onder meer cijfers over immigratie, asiel en vertrek. De rapportage over de eerste helft van het jaar is voornamelijk een cijfermatige rapportage. De rapportage over het hele jaar bevat ook duiding van de cijfers.

Rapportage Vreemdelingenketen: Periode januari-juni 2019 (2019)

Verschijnt 2 keer per jaar en beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de migratieketen. Het bevat onder meer cijfers over immigratie, asiel en vertrek. De rapportage over de eerste helft van het jaar is voornamelijk een cijfermatige rapportage. De rapportage over het hele jaar bevat ook duiding van de cijfers.

Migratieradar (2019 - Tertaal 1)

In de Migratieradar worden ontwikkelingen op het gebied van (asiel-gerelateerde) migratie geanalyseerd en wordt een kwalitatieve verwachting uitgesproken voor de nabije toekomst.

Migratieradar (2019 - Tertaal 2)

In de Migratieradar worden ontwikkelingen op het gebied van (asiel-gerelateerde) migratie geanalyseerd en wordt een kwalitatieve verwachting uitgesproken voor de nabije toekomst.

Kamerbrief Integrale Migratieagenda (2018)

Hierin worden de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord op het terrein van migratie in 6 samenhangende pijlers met elkaar verbonden en op onderdelen uitgewerkt.

Kamerbrief met voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale migratieagenda (2019)

Voortgangsbrief is een vervolg op de integrale migratieagenda, bedoeld om open en transparant te communiceren over ontwikkelingen, knelpunten en doelstellingen.

EMN Jaaroverzicht 2018 (2019)

Geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2018. Opgesteld door de afdeling Onderzoek & Analyse (O&A) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), grotendeels gebaseerd op deskresearch.

A renewed European agenda on migration (2019)

Nederlandse prioriteiten voor een EU-beleidsagenda 2019-2024 ten aanzien van migratie.

Rapport Onderzoekscommissie Langdurig verblijf vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht (Commissie Van Zwol) (2019)

Rapport van een onafhankelijke Onderzoekscommissie, die is gevraagd onderzoek te verrichten naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks een afwijzing van een toelatingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland verblijven, met bijzondere aandacht voor kinderen, alsmede mogelijke oplossingen om langdurig verblijf zonder bestendig verblijfsrecht tegen te gaan.

Selectief naast restrictief. Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid (2019)

De wet MoMi beoogt een snel, doeltreffend en beheersbaar migratiestelsel te creëren, dat uitnodigend is voor de migranten waar in Nederland behoefte aan bestaat en restrictief is ten aanzien van andere (reguliere) migranten. Dit rapport betreft de wetsevaluatie in opdracht van het WODC.

Cohortstudie asielstatushouders 2019 (2019)

Longitudinale cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2018 naar Nederland zijn gekomen, met cijferstudie en verdiepend onderzoek dat hun sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie in kaart worden gebracht. Uitgevoerd door CBS, SCP, RIVM en WODC in opdracht van de ministeries van OCW, SZW, JenV en VWS.

Cohortstudie asielstatushouders 2019 - Syriërs in Nederland (2018)

Longitudinale cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2018 naar Nederland zijn gekomen, met cijferstudie en verdiepend onderzoek dat hun sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie in kaart worden gebracht. Uitgevoerd door CBS, SCP, RIVM en WODC in opdracht van de ministeries van OCW, SZW, JenV en VWS.

Cohortstudies asielstatushouders 2019 - Eritrese statushouders in Nederland (2018)

Longitudinale cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2018 naar Nederland zijn gekomen, met cijferstudie en verdiepend onderzoek dat hun sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie in kaart worden gebracht. Uitgevoerd door CBS, SCP, RIVM en WODC in opdracht van de ministeries van OCW, SZW, JenV en VWS.

Toekomstverkenning Op weg naar 2030 (2018)

Toekomstverkenning van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Onder meer klimaatverandering, conflicten in de landen rond Europa, de bevolkingsgroei in Afrika, de toekomst van de Europese Unie, innovatie en de sociale cohesie in Nederland zijn relevante factoren voor migratie. Op basis daarvan schetst dit rapport 4 verschillende mogelijke ‘toekomsten’ waarin een migratiebeleid ontwikkeld kan worden.

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust (2019)

Onderzoek van RUG in opdracht van WODC. De opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening. Een negatieve mening hangt sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen ten aanzien van de overheid en van het land als geheel.

JenV monitor (migratie deel) (2019)

Het ministerie van JenV doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s binnen zijn domein. Het deel over migratie (pagina 33-48) gaat over wat Nederlanders weten en vinden van (asiel)migratie en beleid.

Significant onderzoek IND

Rapport van onderzoeksbureau Significant Public met als doel een set aan maatregelen te beschrijven om de doorlooptijd van de afhandeling van asielaanvragen (in het zogenoemde spoor 4) te verkorten en de huidige interne sturing binnen de IND te verbeteren.